15 najdrahších domén v histórii, koľko stáli a kto ich kúpil

Ob­cho­do­va­nie s do­mé­na­mi mô­že byť vý­nos­ný biz­nis. Ako uka­zu­jú prík­la­dy z mi­nu­los­ti, ak vlas­tní­te „tú správ­nu" do­mé­nu, mô­že­te ju ča­som vý­bor­ne spe­ňa­žiť.

14., 15. - Ko­rea.com, SEO.com

Tie­to do­mé­ny sa pre­da­li za 5 mi­lió­nov do­lá­rov. Pr­vú z nich kú­pi­la Kó­rea v ro­ku 2000, dru­hú in­ves­tič­ná spo­loč­nosť Was­hin­gtonVC o 7 ro­kov nes­kôr.

13. - Toys.com

Toys.com kú­pil v ro­ku 2009, ako inak, pre­daj­ca hra­čiek. Spo­loč­nosť Toys­RUS za­pla­ti­la za do­mé­nu 5,1 mi­lió­nov do­lá­rov.

11., 12. - Ca­si­no.com, Slots.com

Ha­zar­dér­ske do­mé­ny sa pre­da­li za 5 500 000 do­lá­rov v ro­koch 2003 a 2010, ne­zá­vis­le na se­be.

10. - Beer.com

Tú­to do­mé­nu kú­pi­la v ro­ku 2004 spo­loč­nosť Thought Con­ver­gen­ce. Za­pla­ti­la za ňu 7 mi­lió­nov do­lá­rov, ak­tív­ne ju však ne­pou­ží­va - na da­nej inter­ne­to­vej strán­ke sa zob­ra­zí iba bie­la ob­ra­zov­ka.

8., 9. - Bu­si­ness.com, Di­amond.com

Ce­na - 7 500 000 do­lá­rov.

7. - Fb.com

Ako prav­de­po­dob­ne tu­ší­te, tú­to do­mé­nu si kú­pil Fa­ce­book. Pred 3 rok­mi za ňu za­pla­til 8,5 mi­lió­nov. Ok­rem to­ho, že ju vy­uží­va na pres­me­ro­va­nie, Fb.com je aj do­mé­na emai­lo­vých adries za­mes­tnan­cov Fa­ce­boo­ku.

6. - Porn.com

Por­no do­mé­na sa pre­da­la za ce­nu, kto­rá je iba o mi­lión do­lá­rov vy­ššia v po­rov­na­ní s Fb.com. V ro­ku 2007 za ňu ku­pec za­pla­til 9 500 000 USD.

5. - Fund.com

Fund.com si kú­pi­la spo­loč­nosť, kto­rá pos­ky­tu­je fi­nan­čné služ­by. V ro­ku 2008 za ňu za­pla­ti­la tak­mer 10 mi­lió­nov (9,99 mi­lió­nov li­bier), av­šak strán­ka dnes zí­va práz­dno­tou.

4. - Ho­tels.com

Ďal­šia exklu­zív­na do­mé­na naš­la svoj­ho kup­ca už pred 12 rok­mi. Da­vid Ro­che ju kú­pil za 11 mi­lió­nov USD, ten­to ná­kup dnes po­va­žu­je za veľ­mi vý­hod­ný.

3. - Sex.com

Po­dob­ne ako Porn.com, aj Sex.com je do­mé­na, kto­rá vzbu­dzu­je po­zor­nosť pou­ží­va­te­ľov inter­ne­tu. Na­pos­le­dy bo­la pre­da­ná v ro­ku 2010, za 13 000 000 USD.

2. - Pri­va­te­Jet.com

Na dru­hé mies­to v na­šom reb­ríč­ku sa dos­ta­la ak­vi­zí­cia z mi­nu­lé­ho ro­ka. Ce­na do­mé­ny, 30,18 mi­lió­nov do­lá­rov.

1. - Va­ca­tio­nRen­tals.com

Do­mé­na Va­ca­tio­nRen­tals.com naš­la svoj­ho no­vé­ho ma­ji­te­ľa v ro­ku 2007. Brian Sharples, za­kla­da­teľ Ho­meAway, bol za ňu ochot­ný za­pla­tiť 35 mi­lió­nov USD a ako sa vy­jad­ril, kú­pil ju iba pre­to, aby ju ne­zís­ka­la kon­ku­ren­čná spo­loč­nosť Expe­dia.

Zdroj: the­nextweb.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter