Google znova zablokoval aplikáciu YouTube na Windows Phone

V pos­led­nom ča­se sa zda­lo, že Goog­le a Mic­ro­soft naš­li spo­loč­nú reč a pou­ží­va­te­lia Win­dows Pho­ne bu­dú mať ko­neč­ne k dis­po­zí­cii pl­no­hod­not­nú ap­li­ká­ciu na YouTu­be.

Pred nie­koľ­ký­mi dňa­mi Mic­ro­soft sprís­tup­nil no­vý YouTu­be 3.2 pre Win­dows Pho­ne a zda­lo sa, že Goog­le už ne­bu­de na­mie­tať. No za­sa je všet­ko inak. Goog­le ap­li­ká­ciu Mic­ro­sof­tu za­blo­ko­val, pre­to­že vraj po­ru­šu­je pod­mien­ky pou­ží­va­nia služ­by. Tú­to sprá­vu potvr­dil aj Mic­ro­soft.

Vice­pre­zi­dent spo­loč­nos­ti Da­vid Howard uvá­dza, že prob­lém bol v tom, že Mic­ro­soft nep­re­pí­sal ap­li­ká­ciu do for­má­tu HTML5. Red­mon­dská spo­loč­nosť však opo­nu­je, že tú­to pod­mien­ku nespĺňa ani ofi­ciál­ny preh­rá­vač pre An­droid a iOS. Zho­to­ve­nie ap­li­ká­cie za­lo­že­nej na HTML5 by bo­lo tech­nic­ky zlo­ži­té a ča­so­vo ná­roč­né. Pre­to sa Mic­ro­soft roz­ho­dol vy­dať do­čas­nú ver­ziu, kým sa do­kon­čí no­vá ap­li­ká­cia.

Goog­le ju však za­blo­ko­val. Vy­hľa­dá­va­cí gi­gant na­vy­še vy­čí­ta, že ap­li­ká­cia ne­po­nú­ka rek­la­my tak, ako by ma­la. Mic­ro­soft sa brá­ni, že je to pre­to, že mu Goog­le ne­pos­ky­tol všet­ky pot­reb­né me­ta­dá­ta. Chce vraj len po­núk­nuť pou­ží­va­te­ľom Win­dows Pho­ne rov­na­ký zá­ži­tok, ako ma­jú ma­ji­te­lia za­ria­de­ní s An­droi­dom a iOS.

„Goog­le blo­ku­je na­šu ak­tua­li­zo­va­nú ap­li­ká­ciu YouTu­be pre Win­dows Pho­ne," vy­hlá­sil ho­vor­ca Mic­ro­sof­tu. „Spo­lup­ra­cu­je­me s ním na vy­rie­še­ní prob­lé­mu." Os­tá­va len dú­fať, že to­to spo­loč­né úsi­lie na­po­kon pri­ne­sie že­la­né vý­sled­ky.

Zdroj: the­ver­ge.com
wpcen­tral.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter