Bezpečný internet pre rodičov a deti na Magio pláži

Dis­ku­to­vať o nás­tra­hách inter­ne­tu v det­ských ru­kách moh­li ro­di­čia na wor­ksho­pe Bez­peč­ný inter­net pre ro­di­čov a de­ti, kto­rý sa us­ku­toč­nil na Ma­gio plá­ži.

De­ti sú jed­na z naj­viac oh­ro­ze­ných sku­pín vo vir­tuál­nom pros­tre­dí. Pri príl­eži­tos­ti Me­dzi­ná­rod­né­ho dňa bez­peč­né­ho inter­ne­tu prip­ra­vi­lo ob­čian­ske zdru­že­nie eS­lo­ven­sko spo­lu s Mi­nis­ter­stvom škol­stva, ve­dy, vý­sku­mu a špor­tu Slo­ven­skej re­pub­li­ky a Te­le­ko­mom voľ­ne dos­tup­nú pub­li­ká­ciu De­ti v sie­ti. Kni­ha pri­ná­ša preh­ľad zá­klad­ných nás­trah vir­tuál­ne­ho sve­ta a ra­dy, ako ich de­ťom ro­zum­nou for­mou vy­svet­liť.

Ide o pr­vú kom­plexnú pub­li­ká­ciu o oh­ro­ze­niach inter­ne­tu na Slo­ven­sku. Pub­li­ká­ciu dis­tri­buu­je aj inter­ne­to­vé kníh­ku­pec­tvo Mar­ti­nus.sk ako elek­tro­nic­kú kni­hu, kto­rú si mô­že kaž­dý zá­ujem­ca za­dar­mo stiah­nuť.

Sú­čas­ťou ak­ti­vít v ob­las­ti ochra­ny de­tí je aj nah­la­so­va­nie inter­ne­to­vých strá­nok s det­skou por­nog­ra­fiou, xeno­fó­biou a ra­siz­mom. Ak zá­kaz­ník ná­ho­dou na­ra­zí na ta­ké­to strán­ky pri sur­fo­va­ní, mô­že ich nah­lá­siť pros­tred­níc­tvom on-li­ne for­mu­lá­ra, kto­rý je pres­me­ro­va­ný z webo­vej strán­ky Slo­vak Te­le­ko­mu do Stop­li­ne.sk - Ná­rod­né­ho cen­tra pre nah­la­so­va­nie ne­zá­kon­né­ho ob­sa­hu ale­bo čin­nos­ti na inter­ne­te.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter