Zmeny na YouTube – live streaming pre viac používateľov a ikonka Play v titulku stránky

Služ­ba YouTu­be v tých­to dňoch pri­nies­la nie­koľ­ko zlep­še­ní. Roz­ší­ri­la svoj li­ve strea­ming na viac pou­ží­va­te­ľov. Kon­krét­ne na všet­ky ka­ná­ly, kto­ré ma­jú as­poň 100 od­be­ra­te­ľov. V pos­led­nom ča­se spo­loč­nosť roz­ší­ri­la fun­kciu na ka­ná­ly s naj­me­nej 1000 od­be­ra­teľ­mi, no te­raz sa to­to čís­lo zní­ži­lo, tak­že no­vá fun­kcia sa v nas­le­du­jú­cich týž­dňoch sprís­tup­ní pre ve­ľa ďal­ších pou­ží­va­te­ľov. Goog­le dú­fa, že ot­vo­re­ním slu­žieb väč­šie­mu poč­tu pou­ží­va­te­ľov na YouTu­be pri­bud­ne viac pô­vod­né­ho ob­sa­hu.

Goog­le po­nú­ka aj no­vú mož­nosť nah­rať vlas­tné náh­ľa­dy pre vi­deá na­mies­to zvo­le­nia ob­ráz­ka pria­mo z vi­dea. Pou­ží­va­te­lia ta­kis­to bu­dú môcť pri­po­jiť ano­tá­cie k od­ka­zom na strán­ky exter­ných inter­ne­to­vých ob­cho­dov a sú­vi­sia­ce webo­vé strán­ky.

Pou­ží­va­te­lia ďa­lej bu­dú môcť sa­mi ur­čiť sú­vi­sia­ce vi­deá, tak­že bu­dú môcť vy­tvo­riť playlist pre svo­jich di­vá­kov.

A pri­bud­la aj ďal­šia uži­toč­ná drob­nosť - je ňou ikon­ka Play v po­do­be Uni­co­de zna­ku čier­ne­ho tro­ju­hol­ní­ka, kto­rá sa pri­dá na kar­tu prá­ve preh­rá­va­né­ho vi­dea. Ak vi­deo po­zas­ta­ví­te, znač­ka zmiz­ne. Tá­to no­vin­ka po­núk­ne lep­šiu in­for­má­ciu o tom, kto­ré vi­deo sa prá­ve preh­rá­va, ak má­te sú­čas­ne ot­vo­re­ných viac ka­riet.

youtube_play.png

Zdroj: news.sof­tpe­dia.com
goog­le­sys­tem.blog­spot.caOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter