Predaj falošných fanúšikov na Facebooku aj Twitteri je celkom dobrý biznis

Na Fa­ce­boo­ku aj Twit­te­ri si mô­že­te kú­piť fa­loš­ných fa­nú­ši­kov a „followerov". Je to údaj­ne dob­rý biz­nis - za rok sa dá za­ro­biť aj viac ako 100 000 do­lá­rov.

S rek­la­mou na ku­po­va­nie a pre­daj fa­nú­ši­kov na so­ciál­nych sie­ťach sa čas­to stre­tá­va­me vo for­me spa­mu. Údaj­ne však ide o dob­rý biz­nis. Ja­mes Clegg, kto­rý pra­co­val ako úč­tov­ník, dal kvô­li to­mu­to biz­ni­su vý­po­veď v prá­ci. Pre­da­jom fa­loš­ných fa­nú­ši­kov na sie­ti Twit­ter si za 10 me­sia­cov za­ro­bil 128 000 do­lá­rov.

Je­ho stra­té­gia biz­ni­su je po­mer­ne jed­no­du­chá. Pre­vádz­ku­je 13 strá­nok, cez kto­ré si mô­že­te fa­nú­ši­kov kú­piť. Ho­vo­rí, že v tom­to biz­ni­se je pot­reb­ných via­ce­ro webo­vých strá­nok, na­koľ­ko ich Goog­le ne­má rád a sna­ží sa ich filtro­vať vo vý­sled­koch vy­hľa­dá­va­nia. Clegg te­da mu­sí neus­tá­le op­ti­ma­li­zo­vať strán­ky tak, aby sa zob­ra­zo­va­li vo vý­sled­koch kľú­čo­vých slov, ako je „Twit­ter Followers", „Buy Twit­ter Followers" ale­bo „Free Twit­ter Followers".

Ce­na za 1000 fa­nú­ši­kov sa po­hy­bu­je oko­lo 10 až 20 do­lá­rov, v prí­pa­de väč­šie­ho poč­tu kle­sá. Server do­ká­že ob­vyk­le zvlád­nuť 80 až 100 ob­jed­ná­vok den­ne. Fa­loš­ní fa­nú­ši­ko­via sú ro­bo­ty, kto­rých pre Cleg­ga prog­ra­mu­jú v In­dii. Z príj­mov vo vý­ške 6 000 do­lá­rov má čis­tý zisk 2 000 do­lá­rov.

Me­dzi naj­čas­tej­ších zá­kaz­ní­kov pa­tria men­šie ce­leb­ri­ty, kor­po­rá­cie, vtip­ká­ri a hal­vne ma­lé spo­loč­nos­ti, kto­ré ma­jú do stov­ky reál­nych fa­nú­ši­kov. Ku­po­va­nie fa­loš­ných fa­nú­ši­kov je však po­ru­še­ním pod­mie­nok pou­ží­va­nia, nie­len v prí­pa­de Twit­te­ru, ale aj os­tat­ných so­ciál­nych sie­tí.

Biz­nis s pre­da­jom fa­nú­ši­kov a „laj­kov" je dlh­šiu do­bu aj na Fa­ce­boo­ku. Ti­síc laj­kov na va­šu strán­ku si mô­že­te za­kú­piť už od 17 do­lá­rov. Ak však Fa­ce­book zis­tí, že ste si laj­ky kú­pi­li, mô­že vám za­ba­no­vať účet aj va­šu strán­ku.

Zdroj: bu­si­nes­sin­si­der.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter