Instagram opäť inovuje, fotky a videá už možno zdieľať

In­stag­ra­mu za­čle­ne­nie pod Fa­ce­book sved­čí. Už tre­tí me­siac po se­be pri­ná­ša no­vé žia­da­né fun­kcie. Len od má­ja do­ká­že po vzo­re FB ozna­čo­vať vo fo­tog­ra­fiách oso­by, mi­nu­lý me­siac umož­nil vkla­dať ok­rem fo­tog­ra­fií aj krát­ke vi­deá. Od stre­dy je mož­né zdie­ľať fo­tog­ra­fie a vi­deá aj na iných weboch.

Vy­po­čul tak vo­la­nie svo­jich uží­va­te­ľov, kto­rý tú­to chý­ba­jú­cu fun­kciu ob­chá­dza­li cez ka­de­ja­ké po­môc­ky a inter­net je pl­ný ná­vo­dov, ako to uro­biť.

In­stag­ram už ale po­nú­ka kla­sic­ké em­bed kó­dy, pod­mien­kou je ale mať nas­ta­ve­ný pro­fil ako ve­rej­ný.

Pre zís­ka­nie kó­du sta­čí na vy­bra­nom pro­fi­le roz­klik­núť fot­ku ale­bo vi­deo a pod tla­čít­kom na ko­men­to­va­nie už ča­ká no­vé tla­čid­lo na zdie­ľa­nie. Zdie­ľa­ný ob­jekt bu­de ozna­če­ný me­nom uží­va­te­ľa a od­kaz sme­ru­je na zdro­jo­vý pro­fil.

In­stag­ram má v sú­čas­nos­ti 130 mi­lió­nov ak­tív­nych pou­ží­va­te­ľov me­sač­ne, kto­rí v prie­me­re nah­ra­jú 45 mi­lió­nov fo­tog­ra­fií den­ne s mi­liar­dou laj­kov.

Zdroj: siit.web­no­vi­ny.sk


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter