Mobilné apky: kalendár kombinovaný so sociálnou sieťou využíva aj verejné streamy

V ob­cho­doch s ap­li­ká­cia­mi náj­de­me via­ce­ro slu­žieb, kto­ré chcú nah­ra­diť zá­klad­ný ka­len­dár v mo­bil­nom ope­rač­nom sys­té­me. Tem­po chce ka­len­dár roz­ší­riť o emai­lo­vé príl­ohy, te­le­fón­ne čís­la ale­bo ma­py, Sun­ri­se chce za­ujať štý­lo­vým roz­hra­ním a syn­chro­ni­zá­ciou s Goog­le ka­len­dá­rom a uda­los­ťa­mi z Fa­ce­boo­ku. Up­To je ďal­ší zo za­ují­ma­vých prík­la­dov - služ­ba sa ne­dáv­no doč­ka­la ak­tua­li­zá­cie na ver­ziu 2.0 a pri­ná­ša nie­koľ­ko pré­mio­vých no­vi­niek. Ak­tua­li­zá­cia pre An­droid sa ob­ja­ví v blíz­kej bu­dúc­nos­ti.

No­vý Up­To kom­bi­nu­je ka­len­dár so so­ciál­nou sie­ťou. Pou­ží­va­teľ mô­že vy­tvá­rať uda­los­ti v rám­ci svoj­ho ka­len­dá­ra, kto­ré mô­že zdie­ľať s os­tat­ný­mi kon­tak­tmi v rám­ci služ­by. Tí mô­žu uda­los­ti ko­men­to­vať, laj­ko­vať, rov­na­ko ako na so­ciál­nych sie­ťach. Prá­ve to­to pre­po­je­nie je v prí­pa­de Up­To uni­kát­ne - ak však ap­li­ká­ciu ne­pou­ží­va­jú va­ši zná­mi, pl­ný po­ten­ciál služ­by ne­vyu­ži­je­te.

Za­ují­ma­vou vlas­tnos­ťou sú aj tzv. ve­rej­né strea­my. Tie­to strea­my vás upo­zor­nia napr. na všet­ky ame­ric­ké sviat­ky, na vy­da­nie no­vých vi­deohier, fil­mov ale­bo hu­dob­ných al­bu­mov. V rám­ci ap­li­ká­cie mô­že­te sle­do­vať napr. účet špor­to­vé­ho tí­mu New York Yan­kees, čím sa do váš­ho ka­len­dá­ru ulo­žia dá­tu­my všet­kých zá­pa­sov.

Up­To po­nú­ka via­ce­ro vlas­tnos­tí, kto­rý­mi sa od­li­šu­je od bež­ných ap­li­ká­cií ka­len­dá­rov. Ve­rej­né strea­my sú však do veľ­kej mie­ry pris­pô­so­be­né za­hra­nič­ným pou­ží­va­te­ľom, po­dak­to­rí Slo­vá­ci mô­žu oce­niť strea­my s dá­tu­ma­mi vy­da­nia fil­mov/se­riá­lov/hier a hud­by. As­pekt so­ciál­nej sie­te je za­ují­ma­vý, iba ak ap­li­ká­ciu vy­uží­va­jú va­ši pria­te­lia. Z hľa­dis­ka fun­kcio­na­li­ty po­te­ší, že Up­To do­ká­že in­teg­ro­vať váš za­bu­do­va­ný ka­len­dár v te­le­fó­ne.

Video:Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter