Duolingo vás naučí cudzí jazyk už aj na iPade a zadarmo. Ako sa dá na tom zarobiť?

Duo­lin­go je služ­ba, kto­rá vás nau­čí cu­dzí ja­zyk za­dar­mo. K dis­po­zí­cií je an­glic­ký, špa­nielsky, fran­cúz­sky, ne­mec­ký a por­tu­gal­ský ja­zyk. Je­den z tej­to po­nu­ky slú­ži ako „ma­te­rin­ský" ja­zyk. Z poh­ľa­du Slo­vá­ka - pre­to­že slo­ven­či­na nie je pod­po­ro­va­ná, pot­re­bu­je­te poz­nať as­poň je­den cu­dzí ja­zyk, aby ma­lo sa­moš­tú­dium zvo­le­nej cu­dzej re­či zmy­sel.

Aj na­priek to­mu je Duo­lin­go me­dzi Slo­vák­mi po­mer­ne ob­ľú­be­ná služ­ba. Ap­li­ká­cia má v slo­ven­skom Ap­pSto­re 53 pou­ží­va­teľ­ských hod­no­te­ní s prie­me­rom 4,5 hviez­dič­ky. Glo­bál­ne je služ­ba naj­po­pu­lár­nej­šia náuč­ná ap­li­ká­cia v ob­cho­de Goog­le Play a štvr­tá naj­po­pu­lár­nej­šia v Ap­pSto­re.

Duo­lin­go vás nau­čí cu­dzí ja­zyk hrou - pou­ží­va­te­ľa mo­ti­vu­je vo for­me achieve­men­tov, pod­rob­ných šta­tis­tík a reb­ríč­kov, po­mo­cou kto­rých sa mô­že­te po­rov­ná­vať s va­ši­mi pria­teľ­mi. Ap­li­ká­ciu od­po­rú­ča­me vy­skú­šať, úvod­né lek­cie sú zá­bav­né a do­ká­žu pri­tiah­nuť pou­ží­va­te­ľo­vu po­zor­nosť.

Duolingo_1.png

Duo­lin­go vy­uží­va po­mer­ne za­ují­ma­vý biz­nis mo­del. Štú­dium cu­dzieho ja­zy­ka cez tú­to služ­bu je bez­plat­né, pre­vádz­ko­va­te­lia za­rá­ba­jú na do­ho­de s or­ga­ni­zá­cia­mi, kto­ré vy­uží­va­jú prek­la­dy, vy­tvo­re­né štu­den­tmi po­čas sa­moš­tú­dia. Ten­to biz­nis mo­del za­tiaľ fun­go­val iba v prí­pa­de webo­vej ver­zie, te­raz je im­ple­men­to­va­ný aj do iPad ap­li­ká­cie.

Služ­bu mo­men­tál­ne vy­uží­va nie­koľ­ko mi­lió­nov pou­ží­va­te­ľov, Duo­lin­go chce do kon­ca ro­ka po­ko­riť hra­ni­cu 10 mi­lió­nov. Dl­ho­do­bým cie­ľom je 100 mi­lió­nov štu­den­tov - prek­la­da­te­ľov.

Zdroj: news.cnet.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter