Moby poskytne hudbu pre vaše video zadarmo

S Mo­by­ho pes­nič­ka­mi sme sa moh­li stret­núť už v mno­hých fil­moch. Tvor­co­via ama­tér­skych či ne­zis­ko­vých fil­mov však ur­či­te mô­žu potvr­diť, že zoh­nať hud­bu pre ama­tér­sky či níz­ko­roz­poč­to­vý film nie je ľah­ká a ani lac­ná zá­le­ži­tosť. Prá­ve ich tvor­com vy­chá­dza Mo­by v ús­tre­ty - na webe Mo­by Gra­tis im sprís­tup­nil svo­je sklad­by za­dar­mo. Ide jed­nak o je­ho naj­zná­mej­šie hi­ty, ale aj o de­siat­ky skla­dieb, kto­ré eš­te ne­bo­li vy­da­né.

„Je tam po­koj­ná aj hluč­ná hud­ba, rých­la aj po­ma­lá hud­ba," ho­vo­rí Mo­by, „tak­že dú­fam, že tam náj­de­te sklad­bu, kto­rú hľa­dá­te pre svoj in­die, níz­ko­roz­poč­to­vý či štu­den­tský film."

Hud­bu si vy­po­ču­je­te ako stream, a ak vám vy­ho­vu­je, vy­pl­ní­te for­mu­lár, kde po­žia­da­te o pou­ži­tie sklad­by (vý­hrad­ne na ne­ko­mer­čné úče­ly). Do 24 ho­dín dos­ta­ne­te od­po­veď, Mo­by tvr­dí, že asi eš­te ni­ko­ho neod­mie­tol.

Po­čiat­ky pro­jek­tu sia­ha­jú do ro­ku 2008. Te­raz však ten­to 47-roč­ný hu­dob­ník svoj ka­ta­lóg roz­ší­ril a po­nú­ka voľ­né li­cen­cie na 150 svo­jich skla­dieb za pred­pok­la­du, že sa hud­ba pou­ží­va na ne­ko­mer­čné úče­ly. A ak váš pro­jekt pred­sa do­siah­ne zisk, ume­lec, dl­ho­roč­ný ve­gán, ani tak ne­dos­ta­ne plat­bu - všet­ky li­cen­čné pop­lat­ky to­tiž od­vá­dza or­ga­ni­zá­cii na ochra­nu zvie­rat Hu­man So­cie­ty.

Video:


Zdroj: guar­dian.co.uk
dan­cin­gas­tro­naut.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter