Nové aplikácie pre Chrome obídu operačný systém

Goog­le plá­nu­je zo všet­kých za­ria­de­ní pri­po­je­ných na účet Goog­le vy­tvo­riť špe­ciál­nu od­nož Chro­me­boo­kov. Spo­loč­nosť v pon­de­lok ozná­mi­la, že ap­li­ká­ciám, kto­ré bež­ia v pre­hlia­da­či Chro­me, pri­dá prís­tup aj k ďal­ším služ­bám. Nap­rík­lad k pe­ňa­žen­ke ale­bo k vsta­va­né­mu har­dvé­ru.

„Chro­me Dev te­raz po­nú­ka lep­ší prís­tup k služ­bám Goog­lu a aj lep­šiu in­teg­rá­ciu s ope­rač­ným sys­té­mom. Je to sú­časť na­šich snáh pri­niesť do Chro­me tie naj­lep­šie fun­kcie," na­pí­sal Mi­ke Tsao, tech­nic­ký ve­dú­ci tí­mu Chro­me Apps.

Ap­li­ká­cie pria­mo v pre­hlia­da­či pred­sta­vil pr­výk­rát mi­ni­ma­lis­tic­ký ope­rač­ný sys­tém Chro­me, kto­rý po­há­ňa ce­no­vo dos­tup­né a jed­no­du­ché no­te­boo­ky od Goog­lu. Spo­loč­nosť sa te­raz sna­ží tie­to ap­li­ká­cie po­ma­ly, ale cel­kom ag­re­sív­ne pret­la­čiť aj do svoj­ho pre­hlia­da­ča Chro­me. A tým aj do ďal­ších za­ria­de­ní s rôz­ny­mi ope­rač­ný­mi sys­té­ma­mi, pre kto­ré je ten­to pre­hlia­dač k dis­po­zí­cii.

No­vé API pre ap­li­ká­cie pre Chro­me ma­jú ši­ro­ký roz­sah. Od ta­kých, kto­ré slú­žia na auten­ti­fi­ká­ciu a pos­ky­tu­jú bez­peč­ný prís­tup k služ­bám Goog­lu (nap­rík­lad Goog­le+, Ka­len­dár a Disk) a aj na plat­by cez Pe­ňa­žen­ku Goog­le, až po ta­ké, kto­ré pos­ky­tu­jú prís­tup nap­rík­lad k Blue­toot­hu ale­bo sní­ma­čom po­hy­bu.

Ap­li­ká­cie pre Chro­me sa od kla­sic­kých on-li­ne ap­li­ká­cií lí­šia tým, že pri­po­mí­na­jú skôr sof­tvér na­pí­sa­ný pria­mo pre špe­ci­fic­ký ope­rač­ný sys­tém. Sú pí­sa­né v HTML5, Ja­vaS­crip­te a CSS, mô­žu byť spus­te­né aj v re­ži­me off-li­ne.

Pou­ží­va­te­lia vý­vo­jo­vej ver­zie pre­hlia­da­ča Chro­me, kto­rí pou­ží­va­jú ope­rač­ný sys­tém Win­dows, mô­žu tie­to ap­li­ká­cie sťa­ho­vať zo špe­ciál­nej sek­cie inter­ne­to­vé­ho ob­cho­du Goog­le už od má­ja. V pon­de­lok zís­ka­li tú­to mož­nosť aj pou­ží­va­te­lia sys­té­mov OS X a Li­nux.

„Pre­hlia­da­če sú už v sú­čas­nos­ti plat­for­ma­mi vnút­ri plat­fo­riem," na­pí­sal Al Hilwa, ana­ly­tik z agen­tú­ry IDC. „Ak Goog­le uľah­čí webo­vým ap­li­ká­ciám vy­uží­vať tie­to API, vy­tvo­rí tým väč­ší eko­sys­tém pre Chro­me ako pre­hlia­dač a ta­kis­to na­tív­nu plat­for­mu pre za­ria­de­nia s Chro­me OS."

Roz­ši­ro­va­ním svo­jej stra­té­gie „ap­li­ká­cií vy­tvo­re­ných pre Chro­me OS" do pre­hlia­da­ča Chro­me sa Goog­le sna­ží ob­rá­tiť za­ria­de­nia po­há­ňa­né ope­rač­ný­mi sys­té­ma­mi svo­jich kon­ku­ren­tov na pseu­do-Chro­me­boo­ky.

Po­dob­né vy­uží­va­nie cu­dzích za­ria­de­ní nie je však nič no­vé. Ag­re­sív­nej­šiu for­mu nap­rík­lad pred­sta­vil v ap­rí­li Fa­ce­book, keď vy­tvo­ril pre za­ria­de­nia s An­droi­dom ap­li­ká­ciu Fa­ce­book Ho­me, te­da no­vé zá­klad­né pros­tre­die smar­tfó­nu.

Zdroj: com­pu­terworld.cz


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter