Z Google Hangouts možno volať na pevnú linku aj mobil

Slo­vá­ci mô­žu z Gmai­lu vo­lať už tak­mer dva ro­ky. Na­vy­še Goog­le už vla­ni umož­nil aj pou­ží­va­te­ľom vi­deo­kon­fe­ren­čnej služ­by Han­gouts na Goog­le+ te­le­fo­no­va­nie.

No pou­ží­va­te­lia Gmai­lu, kto­rí v má­ji ak­tua­li­zo­va­li Goog­le Talk na Han­gouts, bo­li ne­mi­lo prek­va­pe­ní, keď zis­ti­li, že tým priš­li o mož­nosť vy­ko­ná­vať hla­so­vé ho­vo­ry. Te­raz Alex Wiesen na ofi­ciál­nom blo­gu Goog­lu ozná­mil, že tá­to fun­kcia je opäť k dis­po­zí­cii. Za­tiaľ mož­no vo­lať len z des­kto­po­vej ver­zie Han­gouts, nie z mo­bil­ných ap­li­ká­cií.

Tla­čid­lo so slú­chad­lom v Gmai­le ale­bo od­kaz na vo­la­nie (Call a pho­ne) na Goog­le+ sa ob­ja­via v nas­le­du­jú­cich dňoch. Ho­vo­ry do USA a Ka­na­dy bu­dú za­dar­mo zo všet­kých kra­jín, kde bu­dú vo­la­nia Han­gouts dos­tup­né. Goog­le však za­tiaľ neoz­ná­mil, kto­ré kra­ji­ny to bu­dú.

Zdroj: mas­hab­le.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter