Google vraj zaplatil AdBlocku, aby neblokoval jeho reklamu

Goog­le údaj­ne za­pla­til tvor­com Ad­Block Plus, naj­po­pu­lár­nej­šie­ho roz­ší­re­nia pre pre­hlia­da­če Chro­me a Fi­re­fox na blo­ko­va­nie inter­ne­to­vých rek­lám. Pod­ľa ra­kús­ke­ho spra­vo­daj­ské­ho server­a Ho­ri­zont vy­hľa­dá­va­cí gi­gant spo­lu s ďal­ší­mi spo­loč­nos­ťa­mi za­pla­ti­li za to, aby ich v Ad­Block Plus za­hr­nu­li do „whi­te­lis­tu" a vy­hli sa tak blo­ko­va­niu svo­jich rek­lám tou­to bez­plat­nou služ­bou.

Su­ma, kto­rú Goog­le za­pla­til fir­me Eyeo sto­ja­cej za Ad­Block Plus, nie je zná­ma a spo­loč­nosť ce­lú zá­le­ži­tosť od­mie­ta ko­men­to­vať. Na webe Ad­Block Plus však Eyeo uvá­dza, že v rám­ci ini­cia­tí­vy Ac­cep­tab­le Ads po­nú­ka mož­nosť za­ra­de­nia do whi­te­lis­tu pre men­šie webo­vé strán­ky, ak bu­dú rek­la­my ne­ná­pad­né a ne­ru­ši­vé.

„Sprá­va toh­to zoz­na­mu však od nás vy­ža­du­je znač­né úsi­lie a tú­to úlo­hu ne­mô­žu pl­niť len dob­ro­voľ­ní­ci," vy­svet­ľu­je Eyeo. Pre­to vraj pri­jí­ma plat­by od väč­ších spo­loč­nos­tí, kto­rých rek­la­ma ne­pô­so­bí ru­ši­vo. Ide zvy­čaj­ne o texto­vú a jed­no­du­chú gra­fic­kú rek­la­mu. Ok­rem Goog­lu je v tých­to zoz­na­moch údaj­ne aj rus­ký vy­hľa­dá­vač Yan­dex, Red­dit a e-shop Ama­zon.

Zdroj: the­ver­ge.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter