Wikileaks: Snowden žiada o azyl 21 krajín

Bý­va­lý spo­lup­ra­cov­ník ame­ric­kých spra­vo­daj­ských slu­žieb Edward Snowden, kto­rý sa sna­ží vy­hnúť stí­ha­niu za prez­ra­de­nie roz­sia­hlych špio­náž­nych prog­ra­mov, žia­da o az­yl 21 kra­jín vrá­ta­ne via­ce­rých člen­ských štá­tov Európ­skej únie.

V pon­de­lok o tom in­for­mo­va­la or­ga­ni­zá­cia Wiki­Leaks za­obe­ra­jú­ca sa zve­rej­ňo­va­ním taj­ných do­ku­men­tov, kto­rá Snowde­no­vi po­má­ha uni­kať pred ame­ric­ký­mi or­gán­mi. Trid­sať­roč­ný Ame­ri­čan už dáv­nej­šie po­žia­dal o az­yl Ek­vá­dor a Is­land, pod­ľa zve­rej­ne­né­ho vy­hlá­se­nia však práv­nič­ka or­ga­ni­zá­cie Sa­rah Harri­so­no­vá v je­ho me­ne po­da­la ďal­ších 19 žia­dos­tí ad­re­so­va­ných Bo­lí­vii, Bra­zí­lii, Čí­ne, Fín­sku, Fran­cúz­sku, Ho­lan­dsku, In­dii, Írsku, Ku­be, Ne­mec­ku, Ni­ka­ra­gue, Nór­sku, Poľ­sku, Ra­kús­ku, Rus­ku, Špa­nielsku, Švaj­čiarsku, Ta­lian­sku a Ve­ne­zue­le.

Do­ku­men­ty údaj­ne v pon­de­lok ve­čer od­ov­zda­la pred­sta­vi­te­ľo­vi rus­ké­ho kon­zu­lá­tu na mos­kov­skom le­tis­ku Šere­me­te­vo, kam Snowden pril­etel pred vy­še týž­dňom z Hon­gkon­gu, vzhľa­dom na chý­ba­jú­ce dok­la­dy však ne­mô­že opus­tiť tran­zit­nú zó­nu. Pod­ľa Wiki­Leaks mal kon­zu­lát žia­dos­ti ro­zos­lať prís­luš­ným veľ­vys­la­nec­tvám v Mos­kve.

Brit­ská tla­čo­vá agen­tú­ra Press As­so­cia­tion me­dzi­tým zve­rej­ni­la Snowde­nov list, v kto­rom ďa­ku­je za pod­po­ru Ek­vá­do­ru a ob­vi­ňu­je pre­zi­den­ta USA Ba­rac­ka Oba­mu z vy­ví­ja­nia nát­la­ku na líd­rov iných kra­jín, kde sa sna­ží náj­sť úto­čis­ko. Ide pri­tom o je­ho pr­vé vy­jad­re­nie po úte­ku z Hon­gkon­gu do Mos­kvy.

"Vo sve­te je len má­lo líd­rov, kto­rí by ris­ko­va­li a za­sta­li sa ľud­ských práv ne­ja­ké­ho jed­not­liv­ca sto­ja­ce­ho pro­ti naj­moc­nej­šej vlá­de na Ze­mi, a sta­toč­nosť Ek­vá­do­ra a je­ho oby­va­te­ľov je prík­la­dom," ci­tu­je agen­tú­ra Snowde­na. Ten zá­ro­veň v lis­te ob­vi­ňu­je Oba­mu, že v je­ho prí­pa­de sia­hol po "mi­mop­ráv­nom pot­res­ta­ní exilom".

Rus­ký pre­zi­dent Vla­di­mir Pu­tin v pon­de­lok pri­pus­til, že Snowden by mo­hol natr­va­lo zos­tať v Rus­ku, mu­sel by však pres­tať s poš­ko­dzo­va­ním ame­ric­kých zá­uj­mov. Zá­ro­veň potvr­dil, že je­ho kra­ji­na nep­lá­nu­je Ame­ri­ča­na vy­dať do Spo­je­ných štá­tov.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter