Konečne potvrdené: dáta nesťahujeme z webu takou rýchlosťou, za akú platíme

Európ­ski spot­re­bi­te­lia vy­uží­va­jú­ci vy­so­ko­rý­chlost­ný inter­net nes­ťa­hu­jú dá­ta rých­los­ťou, kto­rú si za­pla­ti­li. Vy­plý­va to zo štú­die Európ­skej ko­mi­sie, pod­ľa kto­rej ma­jú k dis­po­zí­cii v prie­me­re len 74 % in­ze­ro­va­nej rých­los­ti, za kto­rú pla­tia. "Je to vô­bec po pr­vý raz, ke­dy bol roz­por me­dzi in­ze­ro­va­nou a sku­toč­nou rých­los­ťou ši­ro­ko­pás­mo­vé­ho pri­po­je­nia k inter­ne­tu potvr­de­ný po­rov­na­teľ­ný­mi a spo­ľah­li­vý­mi údaj­mi zo všet­kých člen­ských štá­tov Európ­skej únie," uvied­la na mar­go vý­sled­kov štú­die euro­ko­mi­sár­ka Neelie Kroe­so­vá.

Pod­ľa vý­sku­mu po­nú­ka káb­lo­vé pri­po­je­nie naj­spo­ľah­li­vej­šiu rých­losť sťa­ho­va­nia, me­dzi jed­not­li­vý­mi pou­ži­tý­mi tech­no­ló­gia­mi je pri­tom vý­raz­ný roz­diel. Služ­by na bá­ze xDSL do­sa­ho­va­li v prie­me­re len 63,3 % in­ze­ro­va­nej rých­los­ti sťa­ho­va­nia, za­tiaľ čo u káb­lo­vé­ho pri­po­je­nia to bo­lo 91,4 % a u tech­no­ló­gie FTTx 84,4 %.

V ab­so­lút­nom vy­jad­re­ní bo­la prie­mer­ná rých­losť sťa­ho­va­nia v špič­ke 19,47 Mbps. Naj­vyš­šie rých­los­ti do­siah­li služ­by FTTx, a to 41,02 Mbps. Na káb­lo­vom pri­po­je­ní za­zna­me­na­li rých­los­ti 33,10 Mbps, za­tiaľ čo u služ­by xDSL to bo­lo len 7,2 Mbps. Na­priek to­mu, že rých­losť pri­jí­ma­nia dát je v po­rov­na­ní s in­ze­ro­va­nou rých­los­ťou sla­bá, u od­osie­la­nia dát v prie­me­re dos­tá­va­me to, za čo pla­tí­me.

Štú­dia Európ­skej ko­mi­sie má pok­ra­čo­vať až do ro­ku 2014 a plá­no­va­né sú eš­te dve ďal­šie roč­né me­ra­nia. Tes­to­va­nie je za­lo­že­né na zá­kla­de dob­ro­voľ­ní­kov, kto­rí ma­jú do­ma ma­lé za­ria­de­nie pri­po­je­né na inter­net. V ča­se, keď lin­ku ne­vyu­ží­va­jú, to­to za­ria­de­nie spus­tí sé­riu auto­ma­tic­kých tes­tov, kto­ré zis­tia rých­losť a vý­kon ich pri­po­je­nia.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter