Google Reader 1. júla končí. Už ste si vybrali náhradu?

Už v mar­ci sme vás in­for­mo­va­li o tom, že Goog­le sa 1. jú­la chys­tá skon­čiť pre­vádz­ko­va­nie svo­jej služ­by Rea­der. Ten­to ter­mín sa blí­ži a pou­ží­va­te­lia mu­sia po­roz­mýš­ľať nad mig­rá­ciou na inú služ­bu.

Po­kiaľ ide o export dát, mož­no pou­žiť Goog­le Ta­keout, sta­čí prejsť na export dát z Rea­de­ra a stiah­nuť si vy­tvo­re­ný export­ný sú­bor. Keď zís­ka­te sú­bor OPML (Out­li­ne Pro­ces­sor Mar­kup Lan­gua­ge) Subscrip­tions.xml, kto­rý je sú­čas­ťou ar­chí­vu ZIP s ce­lou zá­lo­hou Rea­de­ra, mô­že­te ho im­por­to­vať do inej čí­tač­ky RSS.

Kto­rú si však vy­brať? Ako naj­čas­tej­šia al­ter­na­tí­va sa spo­mí­na Feed­ly. Je­ho auto­ri sa cho­pi­li príl­eži­tos­ti a v pos­led­ných me­sia­coch vy­ko­na­li ko­pu prá­ce a pris­pô­so­bi­li ap­li­ká­ciu prá­ve na pre­chod pou­ží­va­te­ľov z Rea­de­ra. Mi­nu­lý týž­deň ozná­mi­li, že služ­ba má už 12 mi­lió­nov pou­ží­va­te­ľov. Feed­ly má sí­ce vlas­tné­ho mo­bil­né­ho klien­ta, ale po­nú­ka prís­tup aj cez ďal­šie ob­ľú­be­né mo­bil­né čí­tač­ky. Tvor­co­via pra­cu­jú na zlep­še­ní fun­kcie vy­hľa­dá­va­nia, kto­rá umož­ní náj­sť ob­sah pod­ľa kľú­čo­vé­ho slo­va ale­bo té­my, čo je jed­na z naj­čas­tej­ších po­žia­da­viek pou­ží­va­te­ľov.

feedly.png

Ako ďal­šiu al­ter­na­tí­vu mož­no spo­me­núť The Old Rea­der, kto­ré­ho webo­vé roz­hra­nie sa asi naj­viac po­do­bá Goog­le Rea­de­ru. Vľa­vo je strom so zlož­ka­mi a zdroj­mi a vpra­vo vý­pis, či už ot­vo­re­ný, ale­bo zba­le­ný. Prob­lé­my však mô­žu byť s rých­los­ťou. The Old Rea­der sí­ce má fun­kciu Search, ale nej­de o pl­no­hod­not­né vy­hľa­dá­va­nie pod­ľa kľú­čo­vých slov, iba pod­ľa náz­vu. K dis­po­zí­cii je fun­kcia zdie­ľa­nia, nie však v so­ciál­nych sie­ťach, ale v rám­ci ko­mu­ni­ty čí­tač­ky.

old_reader.png

Z ďal­ších mož­nos­tí, kto­ré sa v tej­to sú­vis­los­ti spo­mí­na­jú, mož­no uviesť Di­gg Rea­der spo­loč­nos­ti Be­taworks, čí­tač­ku, kto­rá má po­ten­ciál stať sa ži­vo­tas­chop­ným kon­ku­ren­tom Feed­ly. Ho­ci spo­čiat­ku po­nú­ka len zá­klad­né mož­nos­ti čí­ta­nia RSS, tvo­ri­vý tím má v plá­ne dať do pou­ží­va­nia RSS čí­tač­ku mo­der­nej do­by, kto­rá sa­ma upo­zor­ní či­ta­te­ľa na to, čo je ak­tuál­ne naj­viac po­pu­lár­ne. Ap­li­ká­cia umož­ňu­je or­ga­ni­zo­vať ob­sah do prie­čin­kov, zob­ra­zu­je po­čet nep­re­čí­ta­ných člán­kov, prís­pev­ky mož­no od­lo­žiť na pre­čí­ta­nie nes­kôr a mož­né je aj zdie­ľa­nie na so­ciál­nych sie­ťach.

digg_reader.png

Z ďal­ších va­rian­tov, kto­ré pri­chá­dza­jú do úva­hy, mož­no spo­me­núť Net­vi­bes, Newsblur, Feed­Spot, Com­ma­Feed. Všet­ky tie­to čí­tač­ky a eš­te mno­ho ďal­ších mô­žu pri­chý­liť bý­va­lých pou­ží­va­te­ľov Goog­le Rea­de­ra, no ani jed­na ne­má ta­ké prep­ra­co­va­né fun­kcie, napr. vy­hľa­dá­va­nie či ar­chív. Mô­žu po­núk­nuť al­ter­na­tí­vu, ale nie náh­ra­du.

Zdroj: tech­crunch.comOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter