Pozrite si unikátnu 360° panorámu Prahy

Jef­frey Mar­tin pred nie­koľ­ký­mi me­siac­mi ohú­ril svet naj­väč­šou 360-stup­ňo­vou pa­no­rá­mou Lon­dý­na. Sním­ka ma­la roz­lí­še­nie 320 gi­ga­pixelov. Pred­ne­dáv­nom zho­to­vil no­vú uni­kát­nu pa­no­ra­ma­tic­kú sním­ku – ten­to­raz sa poz­rel na Pra­hu z vy­hliad­ko­vej ve­že na Petříne.

Ce­lá pa­no­rá­ma po­zos­tá­va z 2600 fo­tog­ra­fií, má roz­lí­še­nie 33,8 gi­ga­pixe­la (260 000 × 130 000 pixelov). Tla­čou pri 150 dpi by vznik­la fo­tog­ra­fia dl­há 44 met­rov. Autor opäť pou­žil fo­toa­pa­rát znač­ky Ca­non, iš­lo o mo­del 1-Dx s ob­jek­tí­vom 28-300mm a 8-15mm od rov­na­ké­ho vý­rob­cu.

Pri zho­to­vo­va­ní sní­mok v má­ji toh­to ro­ka si vy­po­mo­hol ro­bo­tic­kým sta­tí­vom Clauss Ro­deon. Fo­tog­ra­fiu si mô­že­te po­zrieť na 360ci­ties.net. Pa­no­rá­ma je chrá­ne­ná li­cen­ciou Crea­ti­ve Com­mons, kto­rá umož­ňu­je ko­mu­koľ­vek stiah­nuť si ju a pou­ží­vať na ne­ko­mer­čné úče­ly. Stiah­nuť si ju mož­no cez torrent.

Zdroj: 360gi­ga­pixels.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter