Na Bing maps pribudlo 270 TB nových záberov a máp

Mic­ro­soft ozná­mil, že na ma­pách Bing pri­bud­lo až 270 TB no­vých sní­mok zho­to­ve­ných z vtá­čej per­spek­tí­vy. Zá­be­ry po­chá­dza­jú hlav­ne z USA, ale aj z nie­koľ­kých miest v Euró­pe (Škan­di­ná­via, Ta­lian­sko, Fran­cúz­sko).

Ma­py Bing už ob­sa­hu­jú viac ako 500 TB ta­kých­to sní­mok, kto­ré pok­rý­va­jú asi 1,5 mil. štvor­co­vých ki­lo­met­rov. Sním­ky z vtá­čej per­spek­tí­vy sú fo­te­né z uh­la 45 stup­ňov, čo im dá­va do­jem troj­roz­mer­nos­ti.

Zo Slo­ven­ska ta­ké­to zá­be­ry nie sú k dis­po­zí­cii. Bing však po­nú­ka aj iné uži­toč­né ve­ci. Ide o plá­ny inter­iérov ob­chod­ných cen­tier, le­tísk a pod. Zo Slo­ven­ska sú tu map­ky 27 ná­kup­ných cen­tier, ok­rem tých Bra­tis­la­vy sú za­stú­pe­né aj ďal­šie mes­tá (Ko­ši­ce, Nit­ra, Ban­ská Bys­tri­ca, Tr­na­va, Pieš­ťa­ny, Ži­li­na, Pop­rad, Mar­tin atď.).

Ak ste ich eš­te na Bin­gu neob­ja­vi­li, na ad­re­se bing.com/maps klik­ni­te na od­kaz see all vľa­vo na pa­ne­li pri ná­pi­se Explo­re ve­nue maps, po­tom zvoľ­te kra­ji­nu Slo­va­kia.

Zdroj: bing.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter