Aféra PRISM: vláda USA má prístup k dátam používateľov Facebooku, Google a Microsoftu.

An­glic­ký den­ník Guar­dian na svo­jich inter­ne­to­vých strán­kach in­for­mo­val o taj­nom pro­jek­te ame­ric­kej taj­nej služ­by. Pro­jekt PRISM údaj­ne pos­ky­tu­je prís­tup k pou­ží­va­teľ­ským dá­tam z rôz­nych slu­žieb vrá­ta­ne his­tó­rie vy­hľa­dá­va­nia, ob­sa­hu e-mai­lov a če­to­vej ko­mu­ni­ká­cie.

Guar­dian zís­kal prís­tup k 41-stra­no­vej pre­zen­tá­cii, kto­rej auten­ti­ci­tu ove­ril. Pre­zen­tá­cia Power­Point je ur­če­ná na inter­né vy­uži­tie, a to na oboz­ná­me­nie no­vých za­mes­tnan­cov taj­nej služ­by s pro­jek­tom. Pre­zen­tá­cia zá­ro­veň in­for­mu­je o tom, že PRISM zís­ka­va dá­ta pria­mo zo server­ov pre­vádz­ko­va­te­ľov slu­žieb, spo­loč­nos­ti údaj­ne s taj­nou služ­bou spo­lup­ra­cu­jú. Goog­le aj App­le však vo vy­hlá­se­ní pre an­glic­ký den­ník akú­koľ­vek spo­lup­rá­cu de­men­to­va­li, o pro­jek­te PRISM nik­dy ne­po­ču­li.

Ok­rem úda­jov z tých­to spo­loč­nos­tí by mal mať PRISM prís­tup aj k dá­tam z Fa­ce­boo­ku a ďal­ším. Guar­dian in­for­mu­je, že Mic­ro­soft za­čal so zbie­ra­ním dát ako pr­vý v ro­ku 2007. Yahoo sa pri­da­lo v ro­ku 2008, Goog­le, Fa­ce­book a Pal­Talk o rok nes­kôr. App­le sa údaj­ne do pro­jek­tu pri­po­jil po­čas mi­nu­lé­ho ro­ka. Roz­sah a typ dát, kto­ré spo­loč­nos­ti zbie­ra­jú, sa však lí­ši in­di­vi­duál­ne. Vo všeo­bec­nos­ti mô­že­me po­ve­dať, že PRISM umož­ňu­je prís­tup k dá­tam v rám­ci e-mai­lov, če­tu, k fot­kám a vi­deám, zá­pi­som o ak­ti­vi­te, k vi­deo­kon­fe­ren­ciám atď.

prism_1.jpg

Prís­tup ame­ric­kej taj­nej služ­by k pou­ží­va­teľ­ským dá­tam údaj­ne po­vo­lil bý­va­lý pre­zi­dent Bush. Oba­ma mal ten­to zá­kon opä­tov­ne schvá­liť v de­cem­bri mi­nu­lé­ho ro­ka. Pro­jekt má byť za­me­ra­ný na sle­do­va­nie ži­vej ko­mu­ni­ká­cie me­dzi pou­ží­va­teľ­mi, ako aj na kon­tro­lo­va­nie ulo­že­ných dát a in­for­má­cií. Ok­rem sle­do­va­nia ko­mu­ni­ká­cie me­dzi pou­ží­va­teľ­mi v rám­ci USA (v tom­to prí­pa­de je sle­do­va­nie mož­né aj bez súd­ne­ho prí­ka­zu) umož­ňu­je PRISM pris­tu­po­vať ku ko­mu­ni­ká­cii ame­ric­kých pou­ží­va­te­ľov s ľuď­mi mi­mo USA.

prism_2.jpg

Ame­ric­ká vlá­da exis­ten­ciu pro­jek­tu potvr­di­la. Šéf Ná­rod­nej taj­nej služ­by, Ja­mes Clap­per, sa na jej mar­go vy­jad­ril: „PRISM nie je mož­né zneu­žiť na to, aby úmy­sel­ne sle­do­val kon­krét­ne­ho ame­ric­ké­ho ob­ča­na ale­bo ho­ci­ko­ho na úze­mí Spo­je­ných štá­tov.“ Clap­pe­ro­vo vy­jad­re­nie sa tak mier­ne lí­ši od in­for­má­cii, kto­ré zve­rej­nil Guar­dian, naj­mä z hľa­dis­ka prís­tu­pu k in­for­má­ciám o ame­ric­kých ob­ča­noch.

In­for­má­cie o prog­ra­me PRISM sa ob­ja­vi­li iba deň po­tom, ako sa zis­ti­lo, že ame­ric­ká taj­ná služ­ba za­zna­me­ná­va­la mi­lió­ny te­le­fo­nic­kých ho­vo­rov v rám­ci te­le­ko­mu­ni­kač­ných sie­tí ope­rá­to­ra Ve­ri­zon.        

Zdroj: guar­dian.co.uk, mas­hab­le.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter