Nudí vás Facebook? 7 sociálnych sietí, ktoré sa oplatí sledovať.

No­vé so­ciál­ne sie­te sa ob­ja­vu­jú na inter­ne­te po­mer­ne čas­to, aj keď svo­jim za­me­ra­ním sa od­li­šu­jú od Fa­ce­boo­ku. Ich va­ria­bi­li­ta je veľ­ká a nie všet­ky sie­te sú za­me­ra­né na pria­te­ľov a „štu­chanie". Pri­ná­ša­me vám zoz­nam niek­to­rých z nich.

Me­dium

Me­dium je no­vá blo­go­va­cia plat­for­ma, kto­rú vy­tvo­ril Evan Williams, spo­lu­zak­la­da­teľ slu­žieb Blog­ger a Twit­ter. Do so­ciál­nej sie­te sa mô­že­te prih­lá­siť po­mo­cou Twit­ter úč­tu, služ­ba je však stá­le v štá­diu be­ta, tak­že mož­nosť pub­li­ko­vať prís­pev­ky je za­tiaľ li­mi­to­va­ná.

kleek

Kleek je ap­li­ká­cia pre iP­ho­ne. V pod­sta­te nej­de o sa­mos­tat­nú so­ciál­nu sieť, ale o mo­bil­nú nad­stav­bu pre Fa­ce­book. Ap­li­ká­cia umož­ní vy­brať nie­koľ­ko naj­bliž­ších pria­te­ľov, kto­rých prís­pev­ky z Fa­ce­boo­ku vám bu­de zob­ra­zo­vať.

Vid­dy

Jed­na zo slu­žieb, kto­rá chce byť „In­stag­ra­mom vo sve­te vi­dea". Služ­ba je dos­tup­ná pre ope­rač­ný sys­tém An­droid a iOS a umož­ní vy­tvá­rať 15 se­kun­do­vé vi­deok­li­py. Vy­tvo­re­né vi­deá je nás­led­ne mož­né jed­no­du­cho up­ra­viť po­mo­cou rôz­nych efek­tov a zdie­ľať cez so­ciál­ne sie­te.

Vi­ne

Ďal­šia so­ciál­na sieť, kto­rá chce byť vi­deo-in­stag­ra­mom. Vi­ne umož­ňu­je tvor­bu 6-se­kun­do­vých vi­deí, pri­čom nah­rá­va­nie je mož­né ke­dy­koľ­vek jed­no­du­cho pre­ru­šiť a nás­led­ne pok­ra­čo­vať. O Vi­ne sme pí­sa­li aj v sa­mos­tat­nom člán­ku. Ap­li­ká­cia pre An­droid pri­bud­ne čos­ko­ro.

Po­se

Po­se je so­ciál­na sieť, kto­rú oce­nia naj­mä že­ny. Za­me­ria­va sa to­tiž­to na mó­du. Pou­ží­va­te­lia zdie­ľa­jú rôz­ne fo­tog­ra­fie ob­le­če­nia ale­bo mód­nych dopl­nkov.

Days

Days je ap­li­ká­cia pre iP­ho­ne, kto­rá vy­tvo­rí ko­láž fo­tog­ra­fií pre da­ný deň. So­ciál­na sieť sa pre­to ozna­ču­je za „pr­vý vi­zuál­ny den­ník."

Run­Kee­per

Na zá­ver so­ciál­na sieť, kto­rá je ur­če­ná pre (aj rek­reač­ných) špor­tov­cov. Run­Kee­per sle­du­je va­še fy­zic­ké ak­ti­vi­ty a umož­ňu­je vám ich zdie­ľať na Fa­ce­boo­ku. K dis­po­zí­cii je aj mo­bil­ná ap­li­ká­cia pre iP­ho­ne a An­droid.

Zdroj: mas­hab­le.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter