YouTube vie vďaka nástroju slow motion spomaliť čas

Na zho­to­ve­nie spo­ma­le­ných vi­deí, aké mô­že­te vi­dieť nap­rík­lad na ka­ná­li The Slow Mo Guys bo­la do­te­raz pot­reb­ná dra­há vy­so­ko­rý­chlos­tná ka­me­ra, zho­to­vu­jú­ca stov­ky či do­kon­ca ti­síc­ky sní­mok za se­kun­du. Keď sa ta­ké­to vi­deo po­tom preh­rá pri 25 fps, vy­ze­rá ako spo­ma­le­né.

No YouTu­be te­raz pri­dal me­dzi auto­ma­tic­ké edi­tač­né fun­kcie nás­troj umož­ňu­jú­ci vy­tvo­riť ta­ké­to spo­ma­le­nie ume­lo. Ak v edi­to­re ot­vo­rí­te svo­je vi­deo a klik­ne­te na ko­ryt­nač­ku, mô­že­te ho spo­ma­liť na 50, 25 a 12,5%. Spo­ma­le­ním sa sí­ce strá­ca­jú de­tai­ly, ale ide o zá­bav­nú fun­kciu.

YouTu­be no­vú fun­kciu de­monštro­val na zá­be­roch z ná­mes­tia Ti­mes Squre, kto­ré spo­ma­lil na 1/8 rých­los­ti (12,5 %). Ako to ce­lé vy­ze­rá, to si mô­že­te po­zrieť vo vi­deách.

Vi­deo v pô­vod­nej rých­los­ti: 

Video:


Spo­ma­le­né vi­deo: 

Video:


Zdroj: the­ver­ge.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter