Testovali sme nový Gmail, automatické zaraďovanie do kategórii naozaj funguje

Po­čet emai­lov, kto­ré dos­tá­va­me do na­šich schrá­nok, stá­le ras­tie. Ok­rem dô­le­ži­tých emai­lov sme za­sy­pa­ní veľ­kým množ­stvom ak­tua­li­zá­cií zo so­ciál­nych sie­tí, no­vin­ka­mi z ob­ľú­be­ných serverov ale­bo slu­žieb, prí­pad­ne ob­chod­ný­mi po­nu­ka­mi a rôz­ny­mi zľa­va­mi. Ma­na­žo­va­nie emai­lo­vej schrán­ky je pre­to ove­ľa kom­pli­ko­va­nej­šie a dô­le­ži­tý email mô­že­te jed­no­du­cho pre­hliad­nuť a za­bud­núť naň. No­vý Gmail chce ten­to prob­lém vy­rie­šiť.

Ho­ci „no­vý" Gmail vy­ze­rá na pr­vý poh­ľad rov­na­ko ako sta­rý (ne­ča­kaj­te žiad­ne vý­raz­nej­šie zme­ny v gra­fic­kom di­zaj­ne), služ­ba od dnes po­nú­ka pod­stat­nú no­vin­ku - emai­ly auto­ma­tic­ky trie­di do jed­not­li­vých ka­te­gó­rií. Tie sú roz­de­le­né pod­ľa za­me­ra­nia.

Do ka­te­gó­rie hlav­ných správ za­ra­ďu­je Gmail všet­ky emai­ly od sku­toč­ných osôb. Sek­cia „So­cial" je ur­če­ná pre ak­tua­li­zá­cie zo so­ciál­nych sie­tí, v „Pro­mo­tions" sa vám bu­dú uk­la­dať emai­ly so zľa­va­mi ale­bo ku­pón­mi. Ka­te­gó­ria „Up­da­tes" ob­sa­hu­je emai­ly, kto­ré vás in­for­mu­jú napr. o pos­tu­pe va­šej ob­jed­náv­ky. Pos­led­ná sek­cia, „Fo­rums", ob­sa­hu­je upo­zor­ne­nia z dis­kus­ných fór.

novygmail_1.jpg

Pa­nel s roz­de­le­ním jed­not­li­vých ka­te­gó­rií je je­di­nou gra­fic­kou zme­nou no­vé­ho Gmai­lu

No­vý Gmail sme ma­li mož­nosť tes­to­vať po­čas up­ly­nu­lé­ho týž­dňa, tak­že fun­kcio­na­li­tu auto­ma­tic­ké­ho roz­de­le­nia emai­lov do jed­not­li­vých ka­te­gó­rií sme si vy­skú­ša­li v praxi a tre­ba po­ve­dať, že nao­zaj fun­gu­je. Po­čas tes­to­va­nia sme dos­ta­li via­ce­ro rek­lam­ných po­núk, kto­ré sa auto­ma­tic­ky ulo­ži­li v ka­te­gó­rií Pro­mo­tions.

novygmail.PNG

No­vý Gmail si mô­že­te up­ra­viť v nas­ta­ve­niach - Kon­fi­gu­ro­vať prie­či­nok do­ru­če­nej sprá­vy

Ob­jed­na­li sme si to­var cez inter­net, in­for­mač­né emai­ly o prie­be­hu ob­jed­náv­ky sa nám uk­la­da­li v sek­cii Up­da­tes. Ak nám pri­šiel email o tom, že náš pria­teľ sa prih­lá­sil do so­ciál­nej sie­te Pin­te­rest, tie­to in­for­má­cie auto­ma­tic­ky skon­či­li v sek­cii So­cial. Jed­no­du­cho po­ve­da­né, de­le­nie do ka­te­gó­rií fun­go­va­lo bez­chyb­ne a bez pot­re­by aké­ho­koľ­vek nas­ta­vo­va­nia zo stra­ny pou­ží­va­te­ľa. Ak však chce­te, aby sa niek­to­rý z „os­tat­ných" emai­lov zob­ra­zo­val aj v hlav­nej ka­te­gó­rií, sta­čí ho ruč­ne pre­su­núť.

Ka­te­go­ri­zo­va­nie emai­lov, kto­ré no­vý Gmail umož­ňu­je, sa bu­de pos­tup­ne ak­ti­vo­vať na jed­not­li­vých pou­ží­va­teľ­ských úč­toch. K dis­po­zí­cií bu­de aj ak­tua­li­zo­va­ná mo­bil­ná ap­li­ká­cia pre iOS a An­droid, kto­rá bu­de no­vú fun­kciu pod­po­ro­vať.

Video:Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter