Google chce dostať internet k ďalšej miliarde ľudí. Skúša to aj s pomocou balónov.

Goog­le sa za­ují­ma o vý­stav­bu bez­drô­to­vých sie­tí v roz­vo­jo­vých kra­ji­nách sub­sa­har­skej Af­ri­ky a ju­ho­vý­chod­nej Ázie. Je to sú­časť je­ho plá­nu pri­po­jiť do inter­ne­tu ďal­šiu mi­liar­du ľu­dí. Ide naj­mä o oby­va­te­ľov ži­jú­cich mi­mo veľ­kých miest v ob­las­tiach, kde káb­lo­vé pri­po­je­nie k inter­ne­tu nie je k dis­po­zí­cii. In­for­má­ciu o tom pri­nie­sol The Wall Street Jour­nal.

Tie­to sie­te však mô­žu byť pou­ži­té aj na zvý­še­nie rých­los­ti inter­ne­tu vo veľ­kých mes­tách. Goog­le pri tom chce spo­lup­ra­co­vať s mies­tny­mi te­le­ko­mu­ni­kač­ný­mi spo­loč­nos­ťa­mi, no za­tiaľ nie je zná­me, či im už pred­lo­žil kon­krét­ne po­nu­ky na spo­lup­rá­cu. Dis­ku­to­vať však mu­sí aj s ta­moj­ší­mi re­gu­lač­ný­mi úrad­mi, pre­to­že mie­ni vy­uží­vať frek­ven­cie vy­hra­de­né na te­le­víz­ne a roz­hla­so­vé vy­sie­la­nie.

Sa­ma bez­drô­to­vá sieť však nes­ta­čí. Sú­čas­ťou plá­nu je aj vy­tvo­re­nie no­vé­ho eko­sys­té­mu lac­ných an­droi­do­vých smar­tfó­nov, kto­rý­mi by sa ľu­dia do nej pri­pá­ja­li. Vy­hľa­dá­va­cí gi­gant pra­cu­je aj na sys­té­me špe­ciál­nych ba­ló­nov, kto­ré by po­má­ha­li pri pre­no­se sig­ná­lu na plo­chách s roz­lo­hou sto­viek štvor­co­vých ki­lo­met­rov v prí­pa­de, že by sieť pra­co­va­la aj na iných frek­ven­ciách ako te­le­víz­nych.

Goog­le chce mať kon­tro­lu nad kaž­dým as­pek­tom pri­pá­ja­nia ľu­dí na web na ce­lom sve­te. Vy­rá­ba smar­tfó­ny a tab­le­ty pros­tred­níc­tvom svo­jej di­ví­zie Mo­to­ro­la Mo­bi­li­ty, vlas­tní ope­rač­ný sys­tém An­droid pre smar­tfó­ny, chys­tá sa pre­dá­vať oku­lia­re Goog­le Glass, od kto­rých sa oča­ká­va, že pri­ne­sú veľ­kú zme­nu v ob­las­ti po­čí­ta­čo­vých za­ria­de­ní.

Čím viac ľu­dí te­da má pri­po­je­nie k inter­ne­tu, tým viac po­ten­ciál­nych pou­ží­va­te­ľov bu­de mať je­ho webo­vý vy­hľa­dá­vač, ale aj os­tat­né je­ho služ­by, ako je YouTu­be, Goog­le Play a ďal­šie. Pri­tom viac ako po­lo­vi­ca sve­to­vej po­pu­lá­cie ne­má prís­tup k inter­ne­tu, a to naj­mä v roz­vo­jo­vých kra­ji­nách.

Bu­do­va­nie bez­drô­to­vých sie­tí by Goog­lu umož­ni­lo obísť káb­lo­vé spo­loč­nos­ti a mo­bil­ných ope­rá­to­rov, kto­rí sa naj­mä v USA a Euró­pe sťa­žu­jú, že vy­hľa­dá­va­cí gi­gant ne­fé­ro­vo zís­ka­va pro­fit z vy­uží­va­nia ich sie­tí.

Goog­le už pre­vádz­ku­je vlas­tnú op­tic­kú sieť v nie­koľ­kých mes­tách v Kan­sa­se a plá­nu­je vy­bu­do­vať po­dob­nú sieť aj v Mis­sou­ri, Texase a Uta­hu. Ok­rem to­ho chce spus­tiť aj vý­kon­nú sieť Wi-Fi umož­ňu­jú­cu pou­ží­va­te­ľom pri­pá­jať sa na inter­net svo­ji­mi mo­bil­ný­mi za­ria­de­nia­mi na ve­rej­ných pries­tran­stvách.

No úsi­lie o sprís­tup­ne­nie inter­ne­tu čo naj­viac ľu­ďom zo stra­ny Goog­lu nie je úpl­ne ne­ziš­tné. Veď viac pou­ží­va­te­ľov by zna­me­na­lo aj viac príj­mov z on-li­ne rek­la­my, kto­rá v sú­čas­nos­ti ge­ne­ru­je až 87 % z 50-mi­liar­do­vých roč­ných príj­mov spo­loč­nos­ti.

Zdroj: on­li­ne.wsj.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter