IT Fitness Test po tretí raz preverí znalosti Slovákov

Na webstrán­ke www.it­fit­ness.sk štar­tu­je tre­tí ce­lo­ná­rod­ný test IT zna­los­tí Slo­vá­kov pod náz­vom IT Fit­ness Test 2013, kto­ré­ho cie­ľom je zis­tiť úro­veň zá­klad­ných ve­do­mos­tí a zruč­nos­tí ve­rej­nos­ti na Slo­ven­sku z pou­ží­va­nia in­for­mač­no-ko­mu­ni­kač­ných tech­no­ló­gií.

Test je ur­če­ný pre­dov­šet­kým mla­dým ľu­ďom od 15 do 30 ro­kov, naj­mä štu­den­tom stred­ných a vy­so­kých škôl. Otes­to­vať sa však mô­žu ob­ča­nia všet­kých ve­ko­vých sku­pín. Tes­to­va­nie potr­vá do 20. jú­na.

"Tes­to­va­nie pre­beh­ne for­mou on­li­ne tes­tu, pros­tred­níc­tvom kto­ré­ho si zá­ujem­co­via ove­ria úro­veň svo­jich IT zruč­nos­tí, pri­čom sa pre­ve­ru­je len zá­klad­ná úro­veň zna­los­tí. Na­šou sna­hou je, aby sa do toh­to pro­ce­su za­po­ji­la čo naj­väč­šia sku­pi­na res­pon­den­tov, a aby sme tak zís­ka­li re­le­van­tné in­for­má­cie o úrov­ni IT zruč­nos­tí na Slo­ven­sku," uvie­dol na dneš­nej tla­čo­vej kon­fe­ren­cii Ju­raj Sa­ba­ka, pre­zi­dent IT Aso­ciá­cie Slo­ven­ska (ITAS), kto­rá pro­jekt za­stre­šu­je. Do pred­chá­dza­jú­cich dvoch roč­ní­kov toh­to tes­to­va­nia sa za­po­ji­lo cel­ko­vo tak­mer 80-ti­síc účas­tní­kov, pri­čom o kon­cept tes­tu pre­ja­vi­li zá­ujem aj v iných európ­skych kra­ji­nách.

IT Fit­ness Test 2013 zos­ta­vil tím pra­cov­ní­kov Fa­kul­ty ma­te­ma­ti­ky, fy­zi­ky a in­for­ma­ti­ky UK v Bra­tis­la­ve pod ve­de­ním Zu­za­ny Ku­bin­co­vej. Po re­gis­trá­cii v ňom nas­le­du­jú otáz­ky o spô­so­be pou­ží­va­nia a o naj­čas­tej­ších čin­nos­tiach vy­ko­ná­va­ných na po­čí­ta­či a inter­ne­te.

Ok­rem teo­re­tic­kých otá­zok test pre­ve­ru­je aj prak­tic­ké zruč­nos­ti s vy­hľa­dá­va­ním in­for­má­cií na inter­ne­te. Po zod­po­ve­da­ní všet­kých otá­zok je test auto­ma­tic­ky vy­hod­no­te­ný a účas­tník tes­tu sa te­da okam­ži­te doz­vie, ako v ňom ob­stál. Všet­ci otes­to­va­ní sa auto­ma­tic­ky dos­tá­va­jú do žre­bo­va­nia o za­ují­ma­vé ce­ny od par­tne­rov pro­jek­tu. Ok­rem jed­not­liv­cov oce­nia aj naj­ak­tív­nej­šie a naj­ús­peš­nej­šie stred­né a vy­so­ké ško­ly.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter