Výber 6 užitočných aplikácií pre Google Chrome

Inter­ne­to­vý pre­hlia­dač Goog­le Chro­me po­nú­ka v ob­cho­de s ap­li­ká­cia­mi via­ce­ro nás­tro­jov, kto­ré do­ká­žu zvý­šiť efek­ti­vi­tu a pri­da­nú hod­no­tu. Pred­sta­ví­me si niek­to­ré z nich.

Gmail Of­fli­ne

Ná­zov tej­to ap­li­ká­cie de­fi­nu­je jej fun­kcio­na­li­tu. Gmail Of­fi­ne vám umož­ní pris­tu­po­vať k emai­lom aj bez inter­ne­to­vé­ho pri­po­je­nia. Kó­pie emai­lov sa uk­la­da­jú v po­čí­ta­či a auto­ma­tic­ky sa syn­chro­ni­zu­jú so server­om. Vďa­ka to­mu mô­že­te vy­tvá­rať no­vé emai­ly, vy­hľa­dá­vať v do­ru­če­ných sprá­vach, ar­chi­vo­vať sprá­vy atd - všet­ky zme­ny sa pre­ja­via aj na server­i, po pri­po­je­ní do inter­ne­tu. Gmail Of­fli­ne tak­tiež po­nú­ka jed­no­du­ché a preh­ľad­né roz­hra­nie, kto­ré pri­po­mí­na roz­hra­nie ap­li­ká­cii na tab­le­te.

Pixlr Edi­tor

Pixlr Edi­tor je vý­bor­ná clou­do­vá služ­ba, kto­rú sme spo­mí­na­li aj v na­šom vý­be­re. Ap­li­ká­cia pre Chro­me nie je ap­li­ká­ciou v pra­vom slo­va zmys­le - ide iba o od­kaz, kto­rý vás pres­me­ru­je na strán­ky pixlr.com. Aj na­priek to­mu však od­po­rú­ča­me in­šta­lá­ciu ap­li­ká­cie, rých­ly od­kaz na vý­bor­nú a bez­plat­nú al­ter­na­tí­vu k Pho­tos­ho­pu má­te hneď po­ru­ke.

Read La­ter Fast

Tú­to ap­li­ká­ciu oce­ní­te naj­mä na mo­bil­nom za­ria­de­ní bez neus­tá­le­ho prís­tu­pu do inter­ne­tu. Read La­ter Fast vám pri­dá do kon­texto­vé­ho me­nu no­vú mož­nosť - sta­čí klik­núť pra­vým tla­čid­lom na žia­da­nej webo­vej strán­ke, zvo­liť ak­ciu „Read La­ter" a inter­ne­to­vá strán­ka sa ulo­ží pria­mo do ap­li­ká­cie. Nás­led­ne k nej mô­že­te jed­no­du­cho pris­tu­po­vať a pre­čí­tať si ju aj v of­fli­ne re­ži­me.

Imo

Imo je webo­vá služ­ba, kto­rá v se­be zhŕňa via­ce­ro in­stan­tných ko­mu­ni­ká­to­rov. Pou­ží­va­te­lia tak mô­žu v rám­ci jed­nej ap­li­ká­cie ko­mu­ni­ko­vať so svo­ji­mi kon­tak­tmi v rám­ci Fa­ce­boo­ku, GTal­ku ale­bo ICQ. Po­dob­ne ako v prí­pa­de Pixlr Edi­to­ru, ap­li­ká­cia vy­tvo­rí iba iko­nu, kto­rá vás pres­me­ru­je na webo­vé roz­hra­nie. Imo mô­že­te vy­uží­vať aj na mo­bil­ných za­ria­de­niach, his­tó­riu kon­ver­zá­cii si mô­že­te uk­la­dať v clou­de.

Goog­le Keep

Goog­le Keep je clou­do­vá služ­ba, kto­rá umož­ňu­je rých­le za­pi­so­va­nie poz­ná­mok. Ap­li­ká­cia fun­gu­je v sa­mos­tat­nom mi­ni-ok­ne, v rám­ci kto­ré­ho sa zob­ra­zu­jú poz­na­če­né sprá­vy. Vý­ho­dou služ­by je pre­po­je­nie s mo­bil­ný­mi za­ria­de­nia­mi. Goog­le Keep je dos­tup­ný aj pre ope­rač­ný sys­tém An­droid.

Wri­te Spa­ce

Wri­te Spa­ce je jed­no­du­chý texto­vý edi­tor in­teg­ro­va­ný pria­mo v inter­ne­to­vom pre­hlia­da­či. Vý­ho­dou toh­to prís­tu­pu je fun­kcio­na­li­ta v of­fli­ne re­ži­me. Pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie je mi­ni­ma­lis­tic­ké, ok­rem plo­chy na pí­sa­nie vás edi­tor in­for­mu­je iba o poč­te slov, zna­kov a riad­kov. Na roz­diel od kla­sic­kých texto­vých edi­to­rov, Wri­te Spa­ce neu­mož­ňu­je ulo­žiť text vo for­me Of­fi­ce do­ku­men­tu ale­bo iné­ho ty­pu. Ta­kis­to nie je mož­né ani na­čí­tať iné sú­bo­ry. Pou­ží­va­teľ je te­da li­mi­to­va­ný na je­den ot­vo­re­ný do­ku­ment, kto­rý sa uk­la­dá lo­kál­ne aj bez pri­po­je­nia do inter­ne­tu..

Zdroj: pcworld.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter