Český Seznam pripravuje vlastnú verziu Street View

Spo­loč­nosť Sez­nam.cz vče­ra pred­sta­vi­la no­vin­ky, kto­ré chys­tá v tom­to ro­ku na svo­jom server­i Ma­py.cz. Me­dzi naj­at­rak­tív­nej­šie ino­vá­cie pat­rí re­žim Pa­no­rá­ma, 3D re­žim, rých­le ak­tua­li­zá­cie a off-li­ne ver­zia máp pre smar­tfó­ny.

Re­žim Pa­no­rá­ma bu­de zob­ra­zo­vať poh­ľad chod­ca, kto­rý pre­chá­dza da­ným mies­tom. Dá­ta pre ten­to re­žim sa za­čnú zbie­rať v má­ji. No­vin­ka sa má pod­ľa plá­nu uviesť do pre­vádz­ky eš­te ten­to rok, pre Pra­hu by mal byť ten­to re­žim dos­tup­ný už kon­com le­ta.

No­vý 3D re­žim umož­ní pre­hliad­nuť vy­bra­né lo­ka­li­ty z ľu­bo­voľ­nej stra­ny. Služ­ba bu­de pok­rý­vať aj ťaž­šie dos­tup­né hor­ské ob­las­ti a rôz­ne tu­ris­tic­ké cie­le. Jej spus­te­nie sa plá­nu­je na bu­dú­ci rok.

Zrý­chliť by sa ma­la aj ak­tua­li­zá­cia ma­po­vých pod­kla­dov, od jú­na bu­dú môcť ľu­dia upo­zor­ňo­vať na zme­ny vo svo­jom oko­lí, ako je napr. no­vý kru­ho­vý ob­jazd a pod. Nah­lá­se­né zme­ny sa po ove­re­ní za­pra­cu­jú do máp v prie­be­hu troch dní.

Off-li­ne ma­py pre smar­tfó­ny s iOS a An­droi­dom bu­dú dos­tup­né na pre­lo­me jú­na a jú­la, in­šta­lač­ný ba­lí­ček by ne­mal pre­siah­nuť 500 MB.

Zdroj: no­vin­ky.cz


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter