Nespíte so svojím príbuzným? Mobilná aplikácia to overí

Is­lan­dská po­pu­lá­cia je veľ­mi má­lo po­čet­ná, a tak sú tam všet­ci ľu­dia do is­tej mie­ry sprí­buz­ne­ní. Zväč­ša ide o vzdia­le­né prí­bu­zen­ské vzťa­hy, ale s ur­či­tos­ťou to ne­mož­no ve­dieť.

A cho­diť na ran­de s oso­bou, z kto­rej sa nes­kôr vy­kľu­je brat­ra­nec či ses­ter­ni­ca, je dosť oše­met­né. Pre­to vzni­kol on-li­ne re­gis­ter Íslen­din­ga­bók (Kni­ha Is­lan­ďa­nov), kto­rý ob­sa­hu­je in­for­má­cie o ro­di­nách asi 720 000 ľu­dí, kto­rí sa na­ro­di­li na Is­lan­de v ur­či­tom ča­se.

V sú­čas­nos­ti má Is­land len 320-ti­síc oby­va­te­ľov. Da­ta­bá­zu si mô­žu vy­hľa­dať na is­len­din­ga­bok.is. No naš­tu­do­vať si pred kaž­dou pár­ty (ale­bo po­čas nej) da­ta­bá­zu asi nep­ri­chá­dza do úva­hy, a tak je tu ďal­šie rie­še­nie.

islandski_inzinieri.png

Tro­ji­ca is­land­ských in­ži­nie­rov, kto­rí vy­vi­nu­li ap­li­ká­ciu: Ar­nar Freyr Aðal­stein­sson, Há­kon Þras­tar Björnsson a Alexean­der An­nas Hel­ga­son

Tra­ja in­ži­nie­ri vy­tvo­ri­li pre da­ta­bá­zu Íslen­din­ga­bók ap­li­ká­ciu a pro­pa­gu­jú ju veľ­mi vý­stiž­ným slo­ga­nom: „Pou­ži­te ap­li­ká­ciu skôr, než skon­čí­te v pos­te­li.“ Kaž­dý si tak mô­že ove­riť svo­je prí­bu­zen­ské vzťa­hy nap­rík­lad aj na ces­tách. Sta­čí, ak si dva­ja ľu­dia ťuk­nú o se­ba te­le­fó­ny s tou­to ap­li­ká­ciou, a okam­ži­te vi­dia, či je me­dzi ni­mi blíz­ky prí­bu­zen­ský vzťah.

V tom prí­pa­de za­znie alarm a prí­de aj va­rov­ná sprá­va SMS. Ap­li­ká­cia Íslen­din­gaApp SES(Be­ta) je dos­tup­ná na Goog­le Play.

Zdroj: newso­fi­ce­land.comOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter