Facebook testuje platenie za správy mimo okruhu priateľov

Fa­ce­book sa sna­ží vy­ťa­žiť pe­nia­ze z veľ­ké­ho poč­tu svo­jich pou­ží­va­te­ľov a naj­nov­šie chce to­to úsi­lie spo­jiť s bo­jom pro­ti spa­mu. Chys­tá sa to­tiž spop­lat­niť od­ka­zy za­sie­la­né ce­leb­ri­tám, ale aj ľu­ďom mi­mo ok­ru­hu pria­te­ľov. Kon­com mi­nu­lé­ho me­sia­ca za­čal tes­to­vať spop­lat­ňo­va­nie vo Veľ­kej Bri­tá­nii na vzor­ke 10 % pou­ží­va­te­ľov.

V rám­ci skú­šob­né­ho re­ži­mu sto­jí štan­dar­dná sprá­va 0,71 lib­ry (0,83 eura), ale nej­de o kon­štan­tnú su­mu. Pri vý­poč­te vý­šky pop­lat­ku sa zoh­ľad­ňu­je via­ce­ro fak­to­rov, napr. po­čet fa­nú­ši­kov na Fa­ce­boo­ku či po­čet správ, kto­ré da­ná oso­ba dos­tá­va. V sú­čas­nos­ti naj­drah­šie vy­jde tes­tu­jú­cich pou­ží­va­te­ľov od­kaz pre brit­ské­ho olym­pio­ni­ka To­ma Da­ley­ho, a to 10,68 lib­ry (12,57 eura), nap­rík­lad za sprá­vu pre rap­pe­ra Snoop Dog­ga sa pla­tí 10,08 lib­ry (11,86 eura).

Po skon­če­ní tes­to­va­nia sa ma­jú pop­lat­ky za­viesť v ce­lej kra­ji­ne. Pou­ží­va­te­lia bu­dú môcť na­ďa­lej bez­plat­ne udr­žia­vať kon­tak­ty s ľuď­mi z ok­ru­hu pria­te­ľov a aj s pria­teľ­mi pria­te­ľov. Oso­by mlad­šie ako 18 ro­kov sú vy­lú­če­né z po­sie­la­nia, ale aj pri­jí­ma­nia ta­kých­to ne­vy­žia­da­ných správ. Pro­ti spop­lat­ne­niu sa zdvih­la vl­na kri­ti­ky. Fa­ce­boo­ku sa vy­čí­ta ta­ké­to ko­na­nie na­priek to­mu, že eš­te pred is­tým ča­som sa chvá­lil tým, že je­ho web „je a vždy bu­de za­dar­mo".

Zdroj: dai­ly­mail.co.uk


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter