Nejednotnosť legislatívy brzdí rozvoj cloud computingu, tvrdí BSA

192_Cloud-Computing.jpg Kra­ji­ny na ce­lom sve­te zlep­šu­jú práv­ne pros­tre­die pre cloud com­pu­ting, av­šak nie vša­de sa tie­to zme­ny de­jú v rov­na­kom tem­pe. To oh­ro­zu­je pl­né vy­uži­tie clou­do­vých tech­no­ló­gií. Vy­plý­va to zo štú­die spo­loč­nos­ti BSA The Software Alian­ce (BSA). Hlav­ným prob­lé­mom roz­vo­ja ino­vá­cií v spo­mí­na­nej ob­las­ti je pod­ľa BSA frag­men­tá­cia po­li­tík jed­not­li­vých kra­jín.

"Niek­to­ré kra­ji­ny v úsi­lí pod­po­riť lo­kál­ne clou­do­vé tr­hy, pri­jí­ma­jú zá­ko­ny a pred­pi­sy, kto­ré brz­dia cez­hra­nič­ný pre­nos dát, ale­bo na­rú­ša­jú me­dzi­ná­rod­nú sú­ťaž. Vid­no ne­jed­not­nosť v pros­tre­dí po­li­tík cloud com­pu­tin­gu," uvie­dol Ro­bert Holley­man, pre­zi­dent a ge­ne­rál­ny ria­di­teľ or­ga­ni­zá­cie BSA. Do­dal, že ne­sú­lad pra­vi­diel ochra­ny súk­ro­mia a bez­peč­nos­ti sťa­žu­je tok dát cez hra­ni­ce. Nie je pot­reb­né, aby ma­la kaž­dá kra­ji­na rov­na­ké zá­ko­ny, no všet­ky by ma­li pod­po­ro­vať dob­rú sprá­vu dát a umož­ňo­vať ino­va­tív­ne pod­ni­ka­nie na rých­lo sa me­nia­com tr­hu," mys­lí si Holley­man.

V ob­las­ti kva­li­ty pros­tre­dia pre cloud com­pu­ting je sve­to­vým líd­rom Ja­pon­sko, a to vďa­ka všes­tran­né­mu ba­lí­ku zá­ko­nov pod­po­ru­jú­cich di­gi­tál­ny ob­chod. Na dru­hom mies­te sa umies­tni­la Aus­trá­lia, tre­tiu prieč­ku ob­sa­di­li Spo­je­né štá­ty ame­ric­ké, kto­ré sa dos­ta­li v reb­ríč­ku pred Ne­mec­ko. Ok­rem Ne­mec­ka si v reb­ríč­ku po­hor­ši­lo aj ďal­ších päť krá­jín EÚ (Fran­cúz­sko, Spo­je­né krá­ľov­stvo, Ta­lian­sko, Špa­nielsko a Poľ­sko). "Euró­pa preš­ľa­pu­je na mies­te na po­za­dí pre­bie­ha­jú­cich de­bát o zá­ko­noch na ochra­nu súk­ro­mia," uvá­dza BSA. Štú­dia hod­no­ti­la kra­ji­ny v sied­mich ob­las­tiach po­li­tík dô­le­ži­tých pre trh so služ­ba­mi cloud com­pu­tin­gu. Pat­rí me­dzi ne uta­je­nie dát, po­čí­ta­čo­vá bez­peč­nosť, po­čí­ta­čo­vá kri­mi­na­li­ta, du­šev­né vlas­tníc­tvo, sú­čin­nosť tech­no­ló­gií a har­mo­ni­zá­cia prá­va, slo­bod­né pod­ni­ka­nie a infra­štruk­tú­ra in­for­mač­no-ko­mu­ni­kač­ných tech­no­ló­gií.

 

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter