Používatelia Google Readera migrujú na službu Feedly

google-reader.jpg Ozná­me­nie Goog­lu o ukon­če­ní služ­by RSS Rea­der vy­vo­la­lo v ra­doch pou­ží­va­te­ľov vl­nu ne­vô­le. Ot­vá­ra sa tým príl­eži­tosť pre pos­ky­to­va­te­ľov po­dob­ných slu­žieb. Pa­tria me­dzi ne pre­dov­šet­kým Feed­ly, Di­gg, Flip­board a Newsblur, kto­ré sa v tej­to sú­vis­los­ti spo­mí­na­jú naj­čas­tej­šie.

No zdá sa, že pou­ží­va­teľ­ská zá­klad­ňa Goog­le Rea­de­ra sa za­me­ra­la pre­dov­šet­kým na služ­bu Feed­ly.com. Po­čet jej pou­ží­va­te­ľov sa to­tiž v prie­be­hu 48 ho­dín po spo­mí­na­nom ozná­me­ní Goog­lu zvý­šil o 500 000. Ta­ký­to ná­val no­vých pou­ží­va­te­ľov však spô­so­bu­je služ­be ťaž­kos­ti, jej server­y sko­la­bo­va­li.

Pod­ľa vy­jad­re­nia pred­sta­vi­te­ľov spo­loč­nos­ti na fi­rem­nom blo­gu bu­de ich prio­ri­tou v nas­le­du­jú­cich 30 dňoch udr­žať služ­bu v pre­vádz­ke. Chcú pre­to po­sil­niť svo­je server­y, zvý­šiť dá­to­vú prie­pus­tnosť svo­jich sys­té­mov a za­viesť no­vý en­gi­ne Nor­man­dy, kto­rý bu­de klo­nom Goog­le Rea­der API.

Feed­ly je za­tiaľ dos­tup­ný pre tie­to plat­for­my:

- Feed­ly for iOS
- Feed­ly for An­droid

- Feed­ly for Chro­me

Feed­ly for Fi­re­fox
-
Feed­ly for Sa­fa­ri

Zdroj: the­nextweb.comOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter