Nestačí vám Gmail? Tieto programy vám uľahčia správu e-mailov

email_klient_132.jpg Ak pris­tu­pu­je­te do svo­jej e-mai­lo­vej schrán­ky cez webo­vé roz­hra­nie, mož­no by ste pri­ví­ta­li al­ter­na­tí­vu v po­do­be des­kto­po­vej ap­li­ká­cie a po­dob­nú fun­kcio­na­li­tu, ako po­nú­ka Out­look. Ak si však iba pre­to nech­ce­te ku­po­vať ba­lík Mic­ro­soft Of­fi­ce, má­me pre vás 4 rých­le ti­py na bez­plat­né al­ter­na­tí­vy.

eM Client 5

Ten­to prog­ram je dos­tup­ný v pla­te­nej aj bez­plat­nej ver­zii - je­di­né ob­me­dzenie je po­čet e-mai­lo­vých úč­tov, kto­rý je li­mi­to­va­ný na dva. eM Client v naj­nov­šej ver­zii pod­po­ru­je ope­rač­ný sys­tém Win­dows 8 a ok­rem bež­nej fun­kcio­na­li­ty po­nú­ka auto­ma­tic­ké ar­chi­vo­va­nie, zá­lo­ho­va­nie a ob­no­vu e-mai­lov, zlep­še­ný ka­len­dár a ne­chý­ba ani in­teg­rá­cia in­stan­tné­ho ko­mu­ni­ká­to­ra.

Thun­der­bird

Ho­ci Mo­zil­la ukon­či­la ak­tív­ny vý­voj toh­to prog­ra­mu, Thun­der­bird stá­le po­nú­ka vý­bor­né fun­kcie a vlas­tnos­ti. Ten­to e-mai­lo­vý klient za­uj­me ok­rem iné­ho aj pod­po­rou add-onov pre Fi­re­fox, kto­ré do­ká­žu prog­ram obo­ha­tiť o za­ují­ma­vé fun­kcie.

Win­dows Li­ve Mail

Win­dows Li­ve Mail je sú­časť sof­tvé­ro­vé­ho ba­lí­ka Win­dows Es­sen­tials. Ak vám vy­ho­vu­je di­zajn a pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie pro­duk­tov Win­dows, bu­de to pre vás správ­na voľ­ba. Ho­ci Li­ve Mail ne­pos­ky­tu­je všet­ky fun­kcie, kto­ré po­nú­ka Out­look, ide o bez­plat­nú al­ter­na­tí­vu.

Zim­bra Des­ktop

Zim­bra Des­ktop dis­po­nu­je po­mer­ne veľ­kou pou­ží­va­teľ­skou ko­mu­ni­tou a po­nú­ka mno­hé z fun­kcií, kto­ré má aj Out­look. Ak te­da pre­chá­dza­te z Out­loo­ku na ne­ja­ký iný prog­ram, Zim­bra Des­ktop mô­že byť pr­vá voľ­ba. Ne­chý­ba ani pre­po­je­nie so so­ciál­ny­mi sie­ťa­mi.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter