Najdôležitejšie príspevky Facebooku svetu otvoreného kódu

facebook-logo.jpeg Fa­ce­book je no­vý vzor vďa­ka svoj­mu ag­re­sív­ne­mu pris­pie­va­niu svo­ji­mi pro­jek­tmi s ot­vo­re­ným kó­dom.

Po dl­hý čas bol Goog­le mi­lá­či­kom open sour­ce ko­mu­ni­ty. Žiad­na spo­loč­nosť tej­to veľ­kos­ti a vply­vu ne­bo­la ta­kým pria­te­ľom ot­vo­re­né­ho kó­du. Ale ča­sy sa me­nia. No­vým fa­vo­ri­tom je Fa­ce­book. Spo­meň­me je­ho naj­väč­šie a naj­dô­le­ži­tej­šie prís­pev­ky.

Cas­san­dra je je­den z pô­vod­ných veľ­kých hrá­čov vo sve­te Big Da­ta a da­ta­báz NoSQL. Pô­vod­ne bol jej kód ot­vo­re­ný Fa­ce­boo­kom v ro­ku 2008 a od­vte­dy ho pou­ží­va­jú stov­ky veľ­kých fi­riem a or­ga­ni­zá­cií. Prav­de­po­dob­ne naj­väč­ší prís­pe­vok fir­my Fa­ce­book.

Phab­ri­ca­tor je zmes webo­vých ap­li­ká­cií, kto­ré uľah­ču­jú vý­vo­já­rom ko­mu­ni­ká­ciu o sof­tvé­ro­vých pro­jek­toch. Ob­sa­hu­je ap­li­ká­cie na sle­do­va­nie chýb, pre­ze­ra­nie a re­cen­zie zdro­jo­vé­ho kó­du a vô­bec skve­lú súp­ra­vu nás­tro­jov pre tí­my vy­ví­ja­jú­ce sof­tvér. Stá­le je ak­tív­ne ak­tua­li­zo­va­ný Fa­ce­boo­kom, ale aj množ­stvom ďal­ších spo­loč­nos­tí.

PHP bo­lo dl­ho uni­ver­zál­nym ja­zy­kom inter­ne­tu, ale od­vte­dy z dô­vo­du bez­peč­nos­ti, vý­ko­nu či fun­kcio­na­li­ty sa veľ­ká časť vý­vo­ja od­oh­rá­va vo vhod­nej­ších ja­zy­koch. Up­gra­de kó­du vždy zna­me­nal veľ­kú ča­so­vú in­ves­tí­ciu a úsi­lie. Hip­Hop je bez­plat­ný a jed­nouchý nás­troj, kto­rý kon­ver­tu­je kód PHP do C++.

Pri­mer je nás­troj na op­ti­ma­li­zá­ciu Ja­vaS­crip­tu, kto­rý uľah­čí prá­cu pre všet­kých, kto­rí to s Ja­vaS­crip­tom mys­lí váž­ne. XHP je ďal­ší nás­troj pre prog­ra­má­to­rov, je to exten­zia PHP umož­ňu­jú­ca pou­ží­vať frag­men­ty do­ku­men­tov v XML ako vý­ra­zy PHP.

Co­ro­na je vý­sle­dok po­ku­su Fa­ce­boo­ku o prep­ra­co­va­nie Ha­doo­pu sme­rom k väč­šej šká­lo­va­teľ­nos­ti, efek­tív­nos­ti a dos­tup­nos­ti po­mo­cou zme­ny al­go­rit­mov plá­no­va­nia úloh. Ako ot­vo­re­ný kód bo­la uvoľ­ne­ná v no­vem­bri mi­nu­lé­ho ro­ka.

Tor­na­do je ot­vo­re­ná ver­zia webo­vé­ho server­a, kto­rý po­há­ňa Frien­dFeed a je navr­hnu­tý tak, aby zvlá­dal veľ­ké ob­je­my si­mul­tán­nych pri­po­je­ní, čo je pod­ľa je­ho vý­vo­já­rov ideál­ne na služ­by WWW pos­ky­to­va­né v reál­nom ča­se. Ide o pl­no­hod­not­ný server WWW ur­če­ný na big da­ta, na kto­ré už Apa­che a ďal­šie server­y nes­ta­čia.

Apa­che Hi­ve je ďal­ší prís­pe­vok Fa­ce­boo­ku, kto­rý te­raz pou­ží­va množ­stvo vý­vo­já­rov zo sve­ta veľ­kých dát. Beží na vlas­tnom prog­ra­mo­va­com ja­zy­ku Hi­veQL a pod­po­ru­je veľ­ké dá­to­vé sú­bo­ry v sú­bo­ro­vých sys­té­moch kom­pa­ti­bil­ných s Ha­doo­pom. Hi­ve sa stal ži­vot­ne dô­le­ži­tou čas­ťou je­ho eko­sys­té­mu.

Open Com­pu­te Pro­ject sa sna­ží o ot­vo­re­nie ar­chi­tek­tú­ry dá­to­vých cen­tier Fa­ce­boo­ku. Od za­čiat­ku pro­jek­tu sa k Fa­ce­boo­ku pri­da­lo množ­stvo veľ­kých mien vrá­ta­ne spo­loč­nos­tí HP, AMD, Fi­de­li­ty, Sa­les­for­ce.com, VMware a Ca­no­ni­cal. Cie­le pro­jek­tu sú veľ­mi vy­so­ké, ale ta­kis­to sa mô­že stať ko­run­ným kle­no­tom ak­ti­vít Fa­ce­book v ob­las­ti ot­vo­re­né­ho kó­du.

Zdroj: com­pu­terworld.czOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter