Európania by si mali dať pozor na americký cloud

Cas­pa r Bowden, je­den z pop­red­ných od­bor­ní­kov na ochra­nu súk­ro­mia, va­ru­je Euró­pa­nov pred pou­ží­va­ním ame­ric­kých clou­do­vých slu­žieb, naj­mä clou­do­vých dis­kov, pre­to­že im hro­zia lus­trá­cie dát zo stra­ny ame­ric­kých úra­dov.

Bowden vo svo­jej sprá­ve upo­zor­ňu­je na zá­kon FI­SAAA, kto­rý umož­ňu­je ame­ric­kým úra­dom špe­ho­vať dá­ta cu­dzích sub­jek­tov. Vzťa­hu­je sa to na ta­ké roz­ší­re­né služ­by ako Ama­zon Cloud Dri­ve, App­le iC­loud ale­bo Goog­le Dri­ve. Ten­to zá­kon pod­ľa ne­ho ot­vá­ra no­vú éru „doh­ľa­du nad clou­dom".

Bowden je spo­luauto­rom sprá­vy o bo­ji s ky­berzlo­či­nom a ochra­ne súk­ro­mia v clou­de, kto­rý bol ne­dáv­no pred­lo­že­ný Európ­ske­mu parla­men­tu. V tej­to sprá­ve sa uvá­dza, že zá­kon FI­SAAA „vý­slov­ne po­vo­ľu­je čis­to po­li­tic­ky mo­ti­vo­va­né sle­do­va­nie", v hľa­dá­či­ku ame­ric­kých úra­dov sa tak mô­že ocit­núť kto­koľ­vek, kto si do clou­do­vé­ho úlo­žis­ka nah­rá aké­koľ­vek in­for­má­cie sú­vi­sia­ce so za­hra­nič­nou po­li­ti­kou USA. „Nap­rík­lad kaž­dý, kto je čle­nom ne­ja­kej ak­ti­vis­tic­kej sku­pi­ny, kto­rá mô­že vy­stu­po­vať pro­ti niek­to­rým as­pek­tom za­hra­nič­nej po­li­ti­ky USA, či už ide o voj­nu v Ira­ku, ale­bo o kli­ma­tic­ké zme­ny," vy­svet­lil Bowden.

Zá­kon FI­SAAA bol pô­vod­ne navr­hnu­tý v ro­ku 2008 a s no­vý­mi do­dat­ka­mi pla­tí do ro­ku 2017. Tie­to do­dat­ky sa za­me­ria­va­jú na cloud, kto­rý sa stá­le viac pou­ží­va ako úlo­žis­ko dát. „Udi­vu­je ma, že si ho nik­to nev­ši­mol ce­lé tie 4 ro­ky, čo pla­tí," ne­chal sa po­čuť Bowden. „Keď bol zá­kon FI­SAAA roz­ší­re­ný aj na cloud, šif­ro­va­nie dát pre­ná­ša­ných me­dzi pou­ží­va­te­ľom a clou­do­vým úlo­žis­kom strá­ca zmy­sel, pre­to je zvláš­tne, že si to eš­te nik­to nev­ši­mol," do­dal.

Práv­nik Adam Mit­ton zo spo­loč­nos­ti Har­bott­le & Lewis súh­la­sí s ná­zo­rom, že zá­kon FI­SAAA by mo­hol pred­sta­vo­vať hroz­bu pre súk­ro­mie ob­ča­nov, pod­ľa ne­ho však zá­le­ží na tom, v akom roz­sa­hu je up­lat­ňo­va­ný. „Ochra­na súk­ro­mia európ­skych ob­ča­nov je tým teo­re­tic­ky oh­ro­ze­ná, ale pod­ľa to­ho, ako dl­ho uni­kal po­zor­nos­ti, ne­bu­de prav­de­po­dob­ne up­lat­ňo­va­ný príl­iš čas­to," mys­lí si Mit­ton. „Ke­by bol up­lat­ňo­va­ný a dot­kol by sa niek­to­rých ob­ča­nov, už by sme sa o ňom dáv­no doz­ve­de­li. Te­raz je sta­rý tak­mer 5 ro­kov a ja som ne­po­čul o žiad­nom prí­pa­de, kto­rý by sa oň opie­ral," do­dal.

Uk­la­da­nie dát v clou­de je čo­raz po­pu­lár­nej­šie nie­len me­dzi jed­not­liv­ca­mi, kto­rí si uk­la­da­jú nap­rík­lad fo­tog­ra­fie, ale aj pre pod­ni­ky, kto­ré za­čí­na­jú vy­uží­vať cloud mies­to kla­sic­ké­ho har­dvé­ru pria­mo na pra­co­vis­ku. Pod­ľa zá­ko­na FI­SAAA mu­sia ame­ric­kí pos­ky­to­va­te­lia clou­do­vých slu­žieb umož­niť ame­ric­kým úra­dom prís­tup k dá­tam ľu­bo­voľ­né­ho za­hra­nič­né­ho ob­ča­na.

Bowden opi­su­je i tech­nic­ké rie­še­nie. „Op­tic­ký ká­bel, kto­rý spá­ja USA s oko­li­tým sve­tom, je pre­ru­še­ný a do ces­ty všet­kým dá­tam je umies­tne­ný mi­nia­túr­ny su­per­po­čí­tač, kto­rý ich ske­nu­je v reál­nom ča­se a pát­ra po ma­te­riá­loch, kto­ré by moh­li za­ují­mať Ná­rod­nú bez­peč­nos­tnú agen­tú­ru." Súd­ny prí­kaz sa vy­dá­va taj­ne, pre­to sa ne­mô­že ob­ja­viť nap­rík­lad ani v sprá­vach Tran­spa­ren­cy re­port, vy­dá­va­ných Goog­lom, Twit­te­rom a ďal­ší­mi ame­ric­ký­mi spo­loč­nos­ťa­mi.
Európ­sky parla­ment by tú­to sprá­vu mal pre­ro­ko­vať vo feb­ruári. Ne­dá sa však pred­pok­la­dať, že by mal na zme­nu toh­to kon­tro­ver­zné­ho zá­ko­na dos­ta­toč­nú moc.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter