YouTube chce spoplatniť niektoré kanály

youtube_creative_257_vyrez.jpg Zdá sa, že sa čos­ko­ro za­čne no­vá éra v his­tó­rii on-li­ne vi­dea. YouTu­be sa chys­tá za­viesť pred­plat­né na niek­to­ré ka­ná­ly. Za­tiaľ nie je jas­né, kto­ré to bu­dú, ale pod­ľa oboz­ná­me­ných zdro­jov by sa pop­lat­ky ma­li po­hy­bo­vať v roz­me­dzí 1 - 5 do­lá­rov me­sač­ne. Ok­rem jed­not­li­vých vi­deí uva­žu­je YouTu­be aj o spop­lat­ne­ní ob­sa­hu kniž­níc či ži­vých pre­no­sov z rôz­nych uda­los­tí. V sú­čas­nos­ti sa zva­žu­je nie­koľ­ko ty­pov pla­tob­né­ho mo­de­lu, spo­mí­na sa aj al­ter­na­tí­va, že by pou­ží­va­teľ dis­po­no­val ur­či­tým kre­di­tom a sám by roz­ho­dol, na aký ob­sah ho mi­nie.

Dô­le­ži­té je aj ur­če­nie, akým spô­so­bom sa bu­dú vý­no­sy z pred­plat­né­ho de­liť me­dzi auto­rom a pre­vádz­ko­va­te­ľom. Zva­žu­je sa po­mer 45-55, kto­rý je za­uží­va­ný pri rek­la­mách na YouTu­be. Par­tne­ri bu­dú mať ta­kis­to mož­nosť za­hr­núť do pla­te­ných ka­ná­lov aj rek­la­my. Otáz­kou je, či bu­de k dis­po­zí­cii dos­ta­tok ob­sa­hu, za kto­rý bu­dú pou­ží­va­te­lia ochot­ní za­pla­tiť.

Pla­te­né ka­ná­ly by sa vraj moh­li za­viesť už v dru­hom štvrťro­ku toh­to ro­ka. Ve­rej­nos­ti bu­dú pred­sta­ve­né na po­du­ja­tí Di­gi­tal Con­tent New Fronts kon­com ap­rí­la.

Zdroj: ada­ge.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter