Elektronická databáza krás Slovenska sa rozšíri

folklor-slovensko.jpg Spo­loč­nosť Goog­le Slo­ven­sko spúš­ťa ce­lo­roč­ný prog­ram, kto­ré­ho cie­ľom je zhro­maž­diť, di­gi­ta­li­zo­vať a sprís­tup­niť krá­sy a folklór Slo­ven­ska po­mo­cou on­li­ne tech­no­ló­gií. Do prog­ra­mu sa za­pá­ja aj Ná­rod­né os­ve­to­vé cen­trum, kto­ré zbie­ra ma­te­riál o slo­ven­skej kul­tú­re, folkló­re a tra­dí­ciách. Spo­loč­nosť Goog­le bu­de slú­žiť ako pos­ky­to­va­teľ tech­nic­kej plat­for­my, kde sa všet­ky úda­je naz­hro­maž­dia. Jed­nou z kon­krét­nych no­vi­niek bu­de aj roz­ší­re­nie máp Street View. Služ­bu chce Goog­le obo­ha­tiť o ďal­šie prí­rod­né, his­to­ric­ké a kul­túr­ne pa­miat­ky Slo­ven­ska. Do ce­lé­ho prog­ra­mu sa mô­že za­po­jiť aj ve­rej­nosť. Za­tiaľ sta­čí, ak kul­túr­ne cen­trá, ko­mu­ni­ty a or­ga­ni­zá­cie svoj zá­ujem o spo­lup­rá­cu ozná­mia na e-mai­lo­vej ad­re­se nas­lo­ven­sku­no­tu@gmail.com. Goog­le plá­nu­je za­stre­šiť via­ce­ré pro­jek­ty tak, aby vznik­la aká­si di­gi­tál­na folklór­na ma­pa Slo­ven­ska. Prog­ram je uni­kát­ny, žiad­na z kra­jín, kde spo­loč­nosť pô­so­bí, po­dob­nú ini­cia­tí­vu ne­za­ži­la, skôr vzni­ka­li len roz­ma­ni­té pre­po­je­nia kul­túr­nych stre­dísk.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter