Slováci zaregistrovali už 300-tisíc domén

http.jpg Slo­ven­ský inter­net do­sia­hol ďal­ší vý­znam­ný míľ­nik. Správ­ca slo­ven­skej do­mé­ny za­re­gis­tro­val 300-ti­sí­cu do­mé­nu dru­hej úrov­ne.

O pre­ko­na­ní tris­to­ti­sí­co­vej hra­ni­ce in­for­mu­je po­čí­tad­lo na webo­vej strán­ke SK-NIC. Do­mé­na .sk vznik­la v ro­ku 1993 a je inter­ne­to­vou do­mé­nou naj­vyš­šej úrov­ne, vy­hra­de­nou pre slo­ven­ský inter­net. Jej sprá­vou je po­ve­re­ná spo­loč­nosť SK-NIC, a. s., kto­rá re­gis­tru­je do­mé­ny dru­hej úrov­ne pri­ra­de­né pred dvoj­miest­ny kód kra­ji­ny Slo­ven­ská re­pub­li­ka, bež­ne ozna­čo­va­né ako do­mé­na.

Od 29. mar­ca 1993 tr­va­lo viac ako rok, kým bo­lo za­re­gis­tro­va­ných ti­síc do­mén s kon­cov­kou .sk. Pr­vých 100-ti­síc do­mén sa re­gis­tro­va­lo 16 ro­kov, ale ďal­ších 100-ti­síc do­mén pri­bud­lo za tri ro­ky a tri me­sia­ce. Tre­tia sto­ti­sí­cov­ka pri­bú­da­la 38 me­sia­cov.

Aj tie­to čís­la uka­zu­jú, že na slo­ven­skom inter­ne­te je ži­vo. V prie­me­re sa za up­ly­nu­lé dve de­ká­dy na Slo­ven­sku den­ne za­re­gis­tro­va­lo tak­mer 42 do­mén.

SK-NIC v sú­čas­nos­ti evi­du­je v sys­té­me DNS vy­še 284-ti­síc ak­tív­ne plat­ných do­mén, pri­čom za viac ako 273-ti­síc ich vlas­tní­ci už za­pla­ti­li.

Zdroj: SK-NICOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter