Kim Dotcom plánuje už o pár dní spustiť Mega. Úrady už nebudú môcť zistiť, čo si budú ľudia sťahovať.

Už kon­com toh­to týž­dňa by sa ma­la spus­tiť dl­ho oča­ká­va­ná služ­ba Me­ga, kto­rou chce jej za­kla­da­teľ Kim Dot­com nah­ra­diť služ­bu Me­gaup­load, kto­rej pre­vádz­ka bo­la za­sta­ve­ná prá­ve pred ro­kom - 19. ja­nuá­ra. Pod­ľa dos­tup­ných in­for­má­cií má ísť o naj­mo­der­nej­šie inter­ne­to­vé úlo­žis­ko na sve­te. Dá­ta sa doň bu­dú uk­la­dať v šif­ro­va­nej po­do­be a prís­tup­né bu­dú len tým ľu­ďom, kto­rým pou­ží­va­teľ pos­kyt­ne de­šif­ro­va­cí kľúč. Ani pre­vádz­ko­va­teľ te­da ne­bu­de môcť zis­tiť, čo je na server­och ulo­že­né. Ne­po­ne­sie tak ani zod­po­ved­nosť za ulo­že­ný ob­sah.

Na 20. ja­nuá­ra Kim Dot­com oh­lá­sil tla­čo­vú kon­fe­ren­ciu, kde by mal pred­sta­viť spô­sob bez­peč­né­ho pre­no­su a uk­la­da­nia dô­ver­ných in­for­má­cií vo svo­jej služ­be. Screen­shot na strán­ke Me­ga naz­na­ču­je, že en­kryp­cia sa us­ku­toč­ní 2048-bi­to­vým šif­ro­va­ním RSA SSL, pri kto­rom ge­ne­rá­tor vy­tvo­rí je­di­neč­ný al­fa­nu­me­ric­ký kód na od­om­knu­tie sú­bo­ru. Pou­ží­va­te­ľom vraj bu­de umož­ne­né šif­ro­vať a de­šif­ro­vať dá­ta v ich inter­ne­to­vom pre­hlia­da­či v prie­be­hu nah­rá­va­nia a sťa­ho­va­nia. Úra­dy te­da ne­bu­dú môcť zis­tiť, aký je ob­sah sú­bo­rov.

mega1.jpg

Pres­ná veľ­kosť úlo­žis­ka ne­bo­la ozná­me­ná, ale pod­ľa uve­rej­ne­ných screen­sho­tov mož­no usu­dzo­vať, že pou­ží­va­te­lia bu­dú mať k dis­po­zí­cii 50 GB pries­to­ru.

Blí­žia­ce sa spus­te­nie služ­by však zne­po­ko­ju­je or­ga­ni­zá­cie na ochra­nu autor­ských práv. V rám­ci rek­lam­nej kam­pa­ne Dot­com ob­jed­nal od­vy­sie­la­nie 500 rek­lam­ných spo­tov, ale no­vo­zé­lan­dská roz­hla­so­vá spo­loč­nosť Me­gaWorks ich od­miet­la od­vy­sie­lať. Rek­la­mu te­da mu­sel pre­su­núť na iné roz­hla­so­vé sta­ni­ce.

Zdroj: bu­si­nessweek.com
theinquirer.netOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter