Facebook má vlastný vyhľadávací engine, bude iný ako Google alebo Bing

FB_engine_161.jpg Mark Zuc­ker­berg pred­sta­vil po­čas vče­raj­šej tla­čo­vej kon­fe­ren­cie no­vú fun­kciu so­ciál­nej sie­te Fa­ce­book - vy­hľa­dá­va­cí en­gi­ne Graph Search.

Vy­hľa­dá­va­cí en­gi­ne pos­ky­tu­je od­po­ve­de na otáz­ky tý­ka­jú­ce sa ľu­dí, fo­tiek, lo­ka­lít, ale aj zá­uj­mov. Pou­ží­va­te­lia mô­žu po­mo­cou tej­to fun­kcie rých­lej­šie pris­tu­po­vať k sta­rým spo­mien­kam a vy­uží­vať rôz­ne filtre, vďa­ka kto­rým vám Graph Search pos­kyt­ne rých­lej­šiu a pres­nej­šiu od­po­veď.

Zuc­ker­berg pre­zen­to­val fun­kcio­na­li­tu vy­hľa­dá­va­cie­ho en­gi­nu na otáz­ke: „Kto­rí pria­te­lia mo­jich pria­te­ľov sú ne­za­da­ní mu­ži zo San Fran­cis­ca?" Od­po­ve­ďou mu bol zoz­nam pou­ží­va­te­ľov, kto­rí tie­to kri­té­riá spĺňa­jú. Ďal­ším z prík­la­dov bo­lo vy­hľa­da­nie fo­tog­ra­fií pria­te­ľov, kto­ré sú star­šie ako z ro­ku 1990. Graph Search te­da pred­sta­vu­je nás­troj, kto­rý mô­že náj­sť svo­je vy­uži­tie aj pri inter­ne­to­vých zoz­nam­kách ale­bo pri hľa­da­ní vhod­ných kan­di­dá­tov do za­mes­tna­nia.

Vy­hľa­dá­va­cí en­gi­ne Graph Search je už od dneš­né­ho dňa k dis­po­zí­cii pre zlo­mok pou­ží­va­te­ľov ho­vo­ria­cich po an­glic­ky. Zme­na sa pre­ja­ví no­vým, väč­ším pa­ne­lom vy­hľa­dá­va­nia v hor­nej čas­ti ob­ra­zov­ky, kto­rý nah­ra­dí pô­vod­ný bie­ly pa­nel. In­for­má­cie o no­vej fun­kcii sú dos­tup­né aj pria­mo na Fa­ce­boo­ku, pri­čom mô­že­te pre­ja­viť aj zá­ujem o jej vy­skú­ša­nie.

Graph Search však nep­red­sta­vu­je pria­mu kon­ku­ren­ciu pre Goog­le. V po­rov­na­ní s bež­ným vy­hľa­dá­va­čom fun­gu­je na inom prin­cí­pe, nes­na­ží sa náj­sť od­po­ve­de, kto­ré naj­lep­šie vy­ho­vu­jú hľa­da­nej frá­ze, ale kľú­čo­vé slo­vá a frá­zy kom­bi­nu­je. Ta­kis­to pod­ľa vy­jad­re­nia Zuc­ker­ber­ga Graph Search reš­pek­tu­je nas­ta­ve­nie súk­ro­mia jed­not­li­vých pou­ží­va­te­ľov. Vo vý­sled­koch vy­hľa­dá­va­nia by sa tak ne­ma­li ob­ja­viť in­for­má­cie, kto­ré vám pou­ží­va­teľ na zá­kla­de nas­ta­ve­nia súk­ro­mia nes­prís­tup­ňu­je. Fa­ce­book vy­uží­va aj Bing en­gi­ne, kto­rý sa pou­ži­je, ak Graph Search ne­do­ká­že pos­kyt­núť od­po­veď na hľa­da­nú frá­zu.

Pod­ľa ana­ly­ti­kov pred­sta­vu­je Graph Search dob­rý spô­sob, ako oži­viť sta­tic­kosť Fa­ce­boo­ku. V prí­pa­de mno­hých pou­ží­va­te­ľov sa v pos­led­nom ča­se znač­ne zní­ži­lo tem­po pri­dá­va­nia no­vých pria­te­ľov. Graph Search to má zme­niť a opäť mo­ti­vo­vať pou­ží­va­te­ľov, aby na­ďa­lej vy­uží­va­li Fa­ce­book.

Zdroj: news.cnet.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter