Najvyhľadávanejším výrazom na Googli je znova Facebook

google-1.jpg Spo­loč­nosť Goog­le zve­rej­ni­la reb­ríč­ky naj­vyh­ľa­dá­va­nej­ších vý­ra­zov vo svo­jom vy­hľa­dá­va­či na Slo­ven­sku za rok 2012. Vô­bec naj­čas­tej­šie vy­hľa­dá­va­ným vý­ra­zom na slo­ven­skej ver­zii Goog­lu bol rov­na­ko ako vla­ni Fa­ce­book, za kto­rým nas­le­do­va­li YouTu­be, Po­kec, Ba­zoš a Gmail.

Ďal­ší reb­rí­ček, kto­rý Goog­le pred­sta­vil, ob­sa­ho­val zoz­nam naj­väč­ších sko­ka­nov. V ňom sú zo­ra­de­né vý­ra­zy, o kto­ré po­čas ro­ku 2012 naj­viac stú­pol zá­ujem.

Reb­rí­ček naj­vyh­ľa­dá­va­nej­ších vý­ra­zov za rok 2012:

 1. Fa­ce­book
 2. YouTu­be
 3. Po­kec
 4. Ba­zoš
 5. Gmail
 6. Top­ky
 7. TV prog­ram
 8. SME
 9. CP
 10. SHMÚ

Reb­rí­ček naj­väč­ších sko­ka­nov me­dzi vý­raz­mi za rok 2012:

 1. Ho­tel Pa­ra­di­se
 2. Far­ma
 3. Mod­ry­ko­nik
 4. voľ­by 2012
 5. Te­le­kom
 6. Whit­ney Hous­ton
 7. Voyo.sk
 8. Zerg Rush
 9. Pri­ma Ban­ka
 10. Majk Spi­rit

Reb­rí­ček naj­väč­ších sko­ka­nov me­dzi za­hra­nič­ný­mi osob­nos­ťa­mi za rok 2012:

 1. Whit­ney Hous­ton
 2. Fe­lix Baum­gar­tner
 3. Mi­chael Clar­ke Dun­can
 4. Ja­mes Blunt
 5. Ma­cau­lay Cul­kin
 6. La­na Del Rey
 7. Mi­chel Te­ló
 8. Da­vid Aus­tin
 9. Psy
 10. Waris Di­rie

Reb­rí­ček naj­väč­ších sko­ka­nov me­dzi slo­ven­ský­mi osob­nos­ťa­mi za rok 2012:

 1. Majk Spi­rit
 2. Pe­ter Sa­gan
 3. Ego
 4. Ce­les­te Buc­kin­gham
 5. Pe­ter Kon­ček
 6. To­máš Ta­tar
 7. Ni­ko­la Ko­mo­ro­vá
 8. Zu­za­na Plač­ko­vá
 9. Ja­ro Slá­vik
 10. Bran­ko Ra­di­vo­je­vič

Zdroj: Sita.skOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter