Čínsky web Alibaba.com predal tento rok tovar v hodnote 157 miliárd dolárov

large_5442637261.jpg Čín­sky pre­daj­ný server Ali­ba­ba ozná­mil, že v prie­be­hu toh­to ro­ka pre­dal to­var v hod­no­te 157 mld. do­lá­rov. Je to viac, ako do­siah­li naj­zná­mej­ší ame­ric­kí kon­ku­ren­ti Ama­zon a eBay do­ved­na. Po­rov­na­teľ­né vý­sled­ky do­sia­hol len ob­chod­ný re­ťa­zec Wal-Mart, kto­rý utŕžil až 440 mld. do­lá­rov.

Už skôr v tom­to ro­ku Ali­ba­ba za­zna­me­na­la re­kor­dnú tr­žbu 3 mld. do­lá­rov v prie­be­hu je­di­né­ho dňa. Ali­ba­ba.com je kon­glo­me­rát zlo­že­ný z dvoch čas­tí - Tmall spra­vu­je ope­rá­cie elek­tro­nic­ké­ho ob­cho­du ti­sí­cov spo­loč­nos­tí v Čí­ne a Tao­bao Mar­ket­pla­ce je zhru­ba ek­vi­va­len­tom eBay. Spo­loč­nosť má vlast­ný pla­tob­ný sys­tém Ali­Pay, kde je za­re­gis­tro­va­ných viac ako 700 mi­lió­nov pou­ží­va­te­ľov.

Ali­ba­ba sa vý­znam­ne roz­rást­la v prie­be­hu pos­led­ných šty­roch ro­kov hlav­ne vďa­ka ra­píd­ne­mu ná­ras­tu bo­hat­stva stred­nej vrstvy čín­skej spo­loč­nos­ti. Čo sa tý­ka vý­hľa­du do bu­dúc­nos­ti, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ a pred­se­da pred­sta­ven­stva spo­loč­nos­ti Jack Ma nes­krý­va op­tim­izmus: „Je veľ­mi prav­de­po­dob­né, že na bu­dú­ci rok bu­de ob­jem na­šich tran­sak­cií väč­ší ako vo všet­kých ame­ric­kých e-com­mer­ce spo­loč­nos­tiach do­ved­na."

Zdroj: ven­tu­re­beat.comOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter