Komunikačný štandard WebRTC má potenciál zmeniť internet

logo-webrtc.jpg Od ro­ku 2011 pra­cu­je pra­cov­ná sku­pi­na WebRTC (Web Real-Ti­me Com­mu­ni­ca­tion) na štan­dar­de HTML5 a sú­vi­sia­com ot­vo­re­nom fra­mewor­ku na im­ple­men­tá­ciu ko­mu­ni­ká­cie pros­tred­níc­tvom inter­ne­tu v reál­nom ča­se. V sú­čas­nos­ti mu­sí pos­ky­to­va­teľ na služ­by, ako sú te­le­fón­ne ho­vo­ry a vi­deo­ho­vo­ry a zdie­ľa­nie dát ty­pu peer-to-peer (P2P), vy­tvo­riť vlas­tné rie­še­nie ale­bo sta­vať na ko­mer­čných pro­duk­toch. Pri im­ple­men­tá­cii štan­dar­du WebRTC pria­mo v pre­hlia­da­či by vý­vo­já­rom sta­či­lo za­vo­lať nie­koľ­ko fun­kcií.

Goog­le, Mo­zil­la a Ope­ra sú kľú­čo­vý­mi spon­zor­mi WebRTC od sa­mé­ho za­čiat­ku a svo­ju pod­po­ru už vy­jad­ri­li AT&T, Cis­co Sys­tems a Plan­tro­nics. Ale WebRTC stá­le eš­te pre­chá­dza prob­lé­mo­vým ob­do­bím ras­tu s množ­stvom prob­lé­mov na vy­rie­še­nie v rôz­nych sys­té­moch a pre­hlia­da­čoch.

Pod­po­ra tech­no­ló­gie WebRTC sa lí­ši pod­ľa pre­hlia­da­ča. Chro­me (Goog­le), Fi­re­fox (Mo­zil­la) a všet­ky pre­hlia­da­če Ope­ra už ma­jú ob­me­dze­nú im­ple­men­tá­ciu WebRTC, za­tiaľ čo spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft a App­le za­tiaľ žiad­ne plá­ny pre WebRTC vo svo­jich pre­hlia­da­čoch Inter­net Explo­rer a Sa­fa­ri neu­ve­rej­ni­li. Nao­pak, Mic­ro­soft do pra­cov­nej sku­pi­ny WebRTC za­slal svoj al­ter­na­tív­ny návrh CU-RTC-Web (Cus­to­mi­zab­le, Ubiquitous Real-ti­me Com­mu­ni­ca­tion over the Web). Do­kon­če­nie im­ple­men­tá­cie na mo­bil­ných plat­for­mách si ta­kis­to eš­te vy­žia­da ne­ja­ký čas.

Ďal­šia otáz­ka je, kto­rý vi­deo­ko­dek pou­žiť. Mo­men­tál­ne pat­rí me­dzi ví­ťa­zia­cich kan­di­dá­tov H.264 a VP8. VP8 bol spo­loč­nos­ťou Goog­le za­kú­pe­ný v ro­ku 2010 a nes­kôr uvoľ­ne­ný ako ot­vo­re­ný kód na bez­plat­né pou­ži­tie, nap­rík­lad prá­ve pre WebRTC. Ve­ľa spo­loč­nos­tí však pre­fe­ru­je ko­dek H.264, ho­ci je­ho pou­ži­tie vy­ža­du­je od vý­vo­já­rov li­cen­co­va­nie tech­no­ló­gie, čo pred­sta­vu­je prob­lém pre­dov­šet­kým pre pro­jek­ty s ot­vo­re­ným zdro­jo­vým kó­dom. Vý­ho­dou H.264 je exis­tu­jú­ca har­dvé­ro­vá ak­ce­le­rá­cia, po­nú­ka­ná množ­stvom či­pov, čo je ne­vyh­nut­né pre­dov­šet­kým pre vý­rob­cov ús­por­ných, ale ne­dos­ta­toč­ne vý­kon­ných mo­bil­ných za­ria­de­ní.

Je však prav­de­po­dob­né, že ten­to prob­lém bu­de vy­rie­še­ný ša­la­mún­sky pris­tú­pe­ním na oba ko­de­ky - rov­na­ko ako dneš­ný web pod­po­ru­je množ­stvo ob­ra­zo­vých for­má­tov (JPEG, GIF a PNG).

Zdroj: com­pu­terworld.czOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter