Používame Facebook – užitočné tipy, triky a plug-iny

facebook_tipy_79.jpeg Pou­ží­va­te­ľom Fa­ce­boo­ku pri­ná­ša­me vý­ber uži­toč­ných ti­pov a tri­kov a nie­koľ­ko uži­toč­ných plug-inov, vďa­ka kto­rým sa vám bu­de so so­ciál­nou sie­ťou pra­co­vať po­hodl­nej­šie.

1. Nas­tav­te si, s kým sa chce­te roz­prá­vať

Čet v rám­ci Fa­ce­boo­ku umož­ňu­je za­de­fi­no­vať, kto vás mô­že vi­dieť v sta­ve on-li­ne. K tej­to fun­kcii zís­ka­te prís­tup cez ikon­ku nas­ta­ve­nia v rám­ci zoz­na­mu kon­tak­tov – vy­ber­te si mož­nosť Pok­ro­či­lé nas­ta­ve­nia. Nás­led­ne sta­čí vy­brať mož­nosť, kto­rá vám vy­ho­vu­je, a za­de­fi­no­vať, kto z kon­tak­tov vás mô­že, resp. ne­mô­že vi­dieť on-li­ne. Me­dzi nas­ta­ve­nia­mi če­tu mô­že­te, sa­moz­rej­me, ľu­bo­voľ­ne pre­pí­nať. Čet si v rám­ci tých­to nas­ta­ve­ní mô­že­te aj úpl­ne vy­pnúť, aby sa auto­ma­tic­ky ne­za­pol po prih­lá­se­ní do Fa­ce­boo­ku.

2. Pri­daj­te si fo­tog­ra­fie na svo­ju ma­pu

No­vin­kou roz­hra­nia Ti­me­li­ne je ma­pa. K nej pris­tu­pu­je­te pria­mo cez váš pro­fil, rov­na­ko aj va­ši pria­te­lia. Ma­pa zob­ra­zu­je va­še check-iny, prí­pad­ne vý­le­ty, kto­ré si na ňu pri­dá­te. Na ma­pu však mô­že­te pri­dá­vať aj fo­tog­ra­fie – sta­čí vy­brať mož­nosť Pri­dať fot­ky do ma­py. Fo­tog­ra­fie sa na ma­pe auto­ma­tic­ky zob­ra­zu­jú aj v prí­pa­de, že pri ich nah­rá­va­ní za­de­fi­nu­je­te lo­ka­li­tu.

3. Ot­ra­vu­jú vás upo­zor­ne­nia ap­li­ká­cií? Vy­pni­te ich!

V rám­ci Nas­ta­ve­ní úč­tu – Upo­zor­ne­nia si mô­že­te nas­ta­viť, kto­ré ap­li­ká­cie vám ma­jú po­sie­lať upo­zor­ne­nia. Ak vám nej­de me­niť nas­ta­ve­nia, uis­ti­te sa, či ne­má­te za­škr­tnu­tú mož­nosť Frek­ven­cia e-mai­lov v pra­vom hor­nom ro­hu.

4. Ako vi­dia váš pro­fil os­tat­ní pou­ží­va­te­lia?

V rám­ci váš­ho pro­fi­lu klik­ni­te na ikon­ku nas­ta­ve­ní, kto­rá je pod ti­tul­nou fo­tog­ra­fiou, a zvoľ­te mož­nosť Zob­ra­ziť ako. Nás­led­ne mô­že­te za­dať me­no svoj­ho pria­te­ľa ale­bo iné­ho pou­ží­va­te­ľa Fa­ce­boo­ku a uvi­dí­te, ako sa im zob­ra­zu­je váš pro­fil.

5. Chce­te Fa­ce­book vi­zit­ky?

V rám­ci svoj­ho pro­fi­lu Ti­me­li­ne si vy­ber­te mož­nosť In­for­má­cie. Ved­ľa kon­tak­tných in­for­má­cií náj­de­te ikon­ku vi­zit­ky – tá vás pres­me­ru­je na strán­ku Moo.com, kde si mô­že­te vy­tvo­riť vlas­tné Fa­ce­book vi­zit­ky.

6. Sen­dib­le

Ak ne­ja­ký čas ne­bu­de­te on-li­ne, ale chce­te pra­vi­del­ne ak­tua­li­zo­vať svoj pro­fil, mô­že­te pou­žiť ap­li­ká­ciu Sen­dib­le. Tá vám umož­ní vop­red vy­tvo­riť plán ak­tua­li­zá­cií. Ap­li­ká­cia je po­čas 30 dní k dis­po­zí­cii za­dar­mo.

7. FB Pu­ri­ty

Ak nech­ce­te byť vy­ru­šo­va­ní no­ti­fi­ká­cia­mi, plug-in FB Pu­ri­ty sa o to pos­ta­rá. Ap­li­ká­cia po­nú­ka via­ce­ro za­ují­ma­vých fun­kcií vrá­ta­ne od­strá­ne­nia niek­to­rých ne­pod­stat­ných as­pek­tov (no­ti­fi­ká­cie ap­li­ká­cií atď.) a so­ciál­nu sieť si tak mô­že­te up­ra­viť pod­ľa vlas­tných po­trieb.

8. Re­vert FB Pho­to Viewer

Ďal­ší plug-in, kto­ré­ho úlo­hou je zob­ra­zo­vať fo­tog­ra­fie na Fa­ce­boo­ku v sta­rom di­zaj­ne. Tú­to ap­li­ká­ciu oce­nia pou­ží­va­te­lia, kto­rým no­vý spô­sob zob­ra­zo­va­nia fo­tiek ne­vy­ho­vu­je.

9. Fa­ce­book Chat No­ti­fi­ca­tions

Plug-in Fa­ce­book Chat No­ti­fi­ca­tions vás upo­zor­ňu­je, po­kiaľ vám niek­to pí­še. Upo­zor­ne­nia sa zob­ra­zu­jú vo for­me pop-up ok­na pria­mo na va­šom des­kto­pe, pri­chá­dza­jú­ce sprá­vy te­da ur­či­te nep­re­hliad­ne­te.

10. Fa­ce­book Auto-Lo­gout

Plug-in pre pre­hlia­dač Fi­re­fox umož­ňu­je nas­ta­viť, po akej do­be ne­čin­nos­ti sa auto­ma­tic­ky od­hlá­si­te z fa­ce­boo­ko­vé­ho úč­tu. Ap­li­ká­cia vás ta­kis­to od­hlá­si, po­kiaľ pre­hlia­dač za­vrie­te – ide o uži­toč­nú uti­li­tu, kto­rá mô­že za­brá­niť via­ce­rým ne­že­la­ným sta­tu­som, kto­ré by vo va­šom me­ne pri­da­li ško­do­ra­dos­tní ka­ma­rá­ti.

Zdroj: mas­hab­le.comOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter