Google Mapy aj Google Now získali aktualizáciu, tu je zoznam noviniek

Stre­da bo­la hoj­ným dňom na ak­tua­li­zá­cie od Goog­le. Zís­ka­li ich hneď dve ap­li­ká­cie od toh­to gi­gan­tu. Iš­lo o ap­li­ká­cie Goog­le Ma­py a Goog­le Now, špe­cia­li­zo­va­nú ap­li­ká­ciu, kto­rú mô­že­te náj­sť len v za­ria­de­niach s An­droi­dom 4.1 Jel­ly Bean. Čo ak­tua­li­zá­cie ob­sa­ho­va­li a aké no­vin­ky tým­to ap­li­ká­ciám pri­nies­li?

google_maps-275x206.gif

Ak­tua­li­zá­cia pre Goog­le Ma­py pri­nies­la no­vin­ku v po­do­be na­vi­gá­cie pre cyk­lis­tov a hla­so­vé po­ky­ny pre ďal­ších 10 kra­jín (Aus­trá­lia, Ra­kús­ko, Bel­gic­ko, Dán­sko, Fín­sko, Ho­lan­dsko, Nór­sko, Švéd­sko, Švaj­čiarsko a Spo­je­né krá­ľov­stvo). Na­vi­gá­cia pre cyk­lis­tov im umož­ňu­je vy­hľa­dať tra­su z/do mies­ta v ich kra­ji­ne a vďa­ka Goog­le Na­vi­gá­cii (kto­rá je eš­te stá­le v be­ta ver­zii) sa mô­žu krok po kro­ku do svoj­ho cie­ľa aj dos­tať. Na­vi­gá­cia pre cyk­lis­tov bo­la do Goog­le Máp pri­da­ná eš­te v ro­ku 2010, keď sa tej­to fun­kcie doč­ka­li pou­ží­va­te­lia z USA a Ka­na­dy. Od­vte­dy Goog­le za­zna­me­nal viac ako 330 000 míľ prej­de­ných na bi­cyk­li spo­loč­ne s tou­to na­vi­gá­ciou. Na­vi­gá­cia pre cyk­lis­tov zob­ra­zu­je tma­vo­ze­le­nou far­bou cyk­lis­tic­ké chod­ní­ky ale­bo tra­sy nep­rís­tup­né pre mo­to­ro­vé vo­zid­lá, za­tiaľ čo svet­lo­ze­le­né tra­sy upo­zor­ňu­jú na uli­ce s pru­hom vy­hra­de­ným pre cyk­lis­tov. Pre­ru­šo­va­né ze­le­né čia­ry zná­zor­ňu­jú al­ter­na­tív­nu ces­tu, kto­rou sa mô­žu vy­brať tí extrém­nej­ší cyk­lis­ti. Ke­dy sa doč­ká­me cyk­lis­tic­kých trás v Goog­le Ma­pách aj na Slo­ven­sku, za­tiaľ ne­vie­me po­ve­dať.

google_mapy_2-275x181.png

google_mapy_1-275x181.png

Ak­tua­li­zá­cia pre Goog­le Now pri­nies­la ta­kis­to nie­koľ­ko za­ují­ma­vých no­vi­niek. Do ka­riet pri spus­te­ní Goog­le Now si už mô­že­te dopl­niť aj ži­vé skó­re zo zá­pa­sov, no­vin­ky zo sve­ta fil­mov a ve­rej­né upo­zor­ne­nia. S no­vin­ka­mi zo sve­ta fil­mu sa doz­vie­te, čo je no­vé vo va­šom ob­ľú­be­nom di­vad­le ale­bo ki­ne, so ži­vým skó­re sa mô­že­te prih­lá­siť k svoj­mu ob­ľú­be­né­mu tí­mu a mať preh­ľad o sta­ve zá­pa­su po­čas ce­lej hry, nech ste kde­koľ­vek. Ve­rej­né upo­zor­ne­nia pri­ná­ša­jú sprá­vy o ne­bez­peč­nom vy­čí­ňa­ní po­ča­sia, ne­bez­pe­čen­stve ze­met­ra­se­nia či o sil­ných búr­kach. Pod­ľa slov za­hra­nič­né­ho por­tá­lu Pho­neA­re­na fun­gu­jú hlav­ne upo­zor­ne­nia na prí­rod­né ka­tas­tro­fy veľ­mi dob­re (juž­nou Flo­ri­dou sa to­tiž preh­na­la tro­pic­ká búr­ka Isaac, na kto­rú bo­li upo­zor­ne­ní aj ma­ji­te­lia za­ria­de­ní s OS An­droid 2.3.6 a vy­šším).

Zdroj: Mo­jAn­droid.sk
Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter