Outlook.com – Microsoft vaše e-maily čítať nebude

Outlook_sukromie_38.jpg Mic­ro­soft ne­dáv­no spus­til služ­bu Out­look.com. Ide o no­vý webo­vý e-mail, kto­rý kon­ku­ru­je aj po­pu­lár­ne­mu Gmai­lu. Mic­ro­soft však má na roz­diel od Goog­lu v otáz­ke súk­ro­mia jas­no a pou­ží­va­te­ľom od­ka­zu­je, že ich e-mai­ly čí­tať ne­bu­de.

Out­look te­da nep­ris­tu­pu­je k e-mai­lom pou­ží­va­te­ľov, aby mo­hol zob­ra­zo­vať per­so­na­li­zo­va­nú rek­la­mu, ako to ro­bí Gmail. Ho­ci zá­stup­co­via Goog­lu ob­ha­ju­jú, že ich auto­ma­ti­zo­va­ný sys­tém ni­ja­ko ne­na­rú­ša súk­ro­mie pou­ží­va­te­ľov, fak­tom os­tá­va, že e-mai­ly sú „čí­ta­né". Z biz­ni­so­vé­ho poh­ľa­du Goog­lu je to po­cho­pi­teľ­né - per­so­na­li­zo­va­ná rek­la­ma pred­sta­vu­je ich zdroj príj­mu a nič na tom ne­me­ní ani fakt, že veľ­ké množ­stvo e-mai­lov sa v pos­led­nom ča­se spra­vu­je cez ap­li­ká­cie v mo­bil­ných za­ria­de­niach, kto­ré rek­lam­né plo­chy ne­zob­ra­zu­jú.

Keď­že Mic­ro­soft ne­vyu­ží­va e-mai­ly pou­ží­va­te­ľov pre pot­re­by rek­la­my - tá je údaj­ne pris­pô­so­bo­va­ná iba v zá­vis­los­ti od va­šich pre­fe­ren­cií v rám­ci newslet­te­rov, nas­ky­tá sa otáz­ka, ako bu­de spo­loč­nosť pro­fi­to­vať z pre­vádz­ky služ­by Out­look.com. K tej­to te­ma­ti­ke sa pre por­tál Wired.com vy­jad­ril ho­vor­ca Mic­ro­sof­tu: „Na­šich pou­ží­va­te­ľov vní­ma­me ako zá­kaz­ní­kov, a nie ako in­ven­tár." Mic­ro­soft te­da prav­de­po­dob­ne ne­po­va­žu­je zis­ky z rek­la­my za hlav­ný zdroj príj­mov, ale na pou­ží­va­te­ľov sa dí­va ako na po­ten­ciál­nych kup­cov ich sof­tvé­ru.

Out­look.com ok­rem prís­tu­pu Mic­ro­sof­tu k váš­mu súk­ro­miu za­uj­me aj cel­ko­vým di­zaj­nom a fun­kcio­na­li­tou - ide o vý­bor­ne navr­hnu­tú služ­bu, kto­rá v prie­be­hu šies­tich ho­dín od spus­te­nia stih­la pril­ákať viac ako mi­lión pou­ží­va­te­ľov.

Zdroj: wired.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter