Facebook prichádza o špičkových manažérov

facebook.jpg Ako sme vás už in­for­mo­va­li v inom člán­ku, hod­no­ta ak­cií Fa­ce­boo­ku na bur­ze do­siah­la v tých­to dňoch his­to­ric­ké mi­ni­mum. Na­vy­še spo­loč­nosť pos­tup­ne opúš­ťa­jú vý­znam­ní ma­na­žé­ri. Po jú­no­vom od­cho­de tech­nic­ké­ho ria­di­te­ľa Bre­ta Tay­lo­ra, kto­rý si za­lo­žil vlast­ný star­tup, v jú­li od­iš­li aj PR ma­na­žér Barry Schnitt a pro­duk­to­vý ria­di­teľ Carl Sjog­reen. A te­raz na strán­kach Fa­ce­boo­ku ozná­mi­li svoj blíz­ky od­chod tra­ja ďal­ší čle­no­via ve­de­nia - vý­kon­ný ria­di­teľ Et­han Beard, mar­ke­tin­go­vá ria­di­teľ­ka Ka­tie Mi­tic a ria­di­teľ mar­ke­tin­gu pre mo­bil­né za­ria­de­nia Jo­nat­han Ma­tus.

Ta­ké­to sprá­vy nep­ris­pie­va­jú k sta­bi­li­te fir­my a mô­žu váž­ne zne­po­ko­jiť in­ves­to­rov. Ak na­vy­še spo­loč­nosť bu­de dl­hší čas če­liť od­li­vu moz­gov, mô­že sa stať reali­tou to, čo­ho sa obá­va­jú všet­ky fir­my - stag­ná­cia v ob­las­ti ino­vá­cií a stra­ta ve­dú­ce­ho pos­ta­ve­nia.

Zdroj: allthingsd.comOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter