Facebook chce opäť aktivovať Timeline, cena akcií neustále padá

Facebook_Timeline_38.jpg Fa­ce­book opäť oh­lá­sil ini­cia­tí­vu ak­ti­vo­vať roz­hra­nie Ti­me­li­ne pre všet­kých pou­ží­va­te­ľov. Pô­vod­ne sa ma­li pro­fi­ly prep­núť do no­vé­ho di­zaj­nu už v de­cem­bri mi­nu­lé­ho ro­ka a nes­kôr sa ob­ja­vi­li aj ďal­šie ter­mí­ny plá­no­va­nej ma­so­vej ak­ti­vá­cie. Do­te­raz sa tak nes­ta­lo.

Fa­ce­book však na Ti­me­li­ne ne­za­bu­dol - iba neus­tá­le od­kla­dá ofi­ciál­ny dá­tum. Pod­ľa naj­nov­ších in­for­má­cií, kto­ré por­tá­lu CNET potvr­di­li zá­stup­co­via so­ciál­nej sie­te, by sa ma­lo ma­so­vé prep­nu­tie na Ti­me­li­ne us­ku­toč­niť kon­com ro­ka. Te­da tak­mer je­den rok po pô­vod­ne plá­no­va­nom dá­tu­me.

Fa­ce­book vám po na­nú­te­nej ak­ti­vá­cii no­vé­ho di­zaj­nu umož­ní po­čas sied­mich dní vy­ko­nať prí­pad­né zme­ny pred tým, ako sa váš no­vý pro­fil ve­rej­ne zob­ra­zí os­tat­ným pou­ží­va­te­ľom. Pred prep­nu­tím do Ti­me­li­nu mô­že­te vy­užiť aj fun­kciu, kto­rá up­ra­ví nas­ta­ve­nie súk­ro­mia pre va­še star­šie prís­pev­ky. Mi­mo­cho­dom, až 17 % pou­ží­va­te­ľov Ti­me­li­nu si pra­vi­del­ne ma­že svo­je star­šie prís­pev­ky, kto­ré sú vďa­ka no­vé­mu di­zaj­nu jed­no­duch­šie prís­tup­né.

V sú­vis­los­ti s Fa­ce­boo­kom sa ob­ja­vi­li aj ďal­šie in­for­má­cie - údaj­ne až 83 mi­lió­nov pou­ží­va­teľ­ských pro­fi­lov z cel­ko­vé­ho poč­tu 955 mi­lió­nov je fa­loš­ných. Kto­vie, ako ten­to údaj ov­plyv­ní ce­nu ak­cií so­ciál­nej sie­te na bur­ze, kto­rá mo­men­tál­ne kles­la pod 20 USD a do­sa­hu­je his­to­ric­ké mi­ni­mum. Op­ro­ti pô­vod­nej hod­no­te pri vstu­pe na bur­zu v má­ji toh­to ro­ka je ak­tuál­na ce­na ak­cií tak­mer iba po­lo­vič­ná.

Zdroj: news.cnet.com
mas­hab­le.com
mas­hab­le.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter