Facebook sleduje, o čom sa rozprávate cez čet, a v prípade podozrenia dáva hlásenia polícii

facebook_chat_137.jpg Fa­ce­book a os­tat­né so­ciál­ne sie­te údaj­ne mo­ni­to­ru­jú, o čom pou­ží­va­te­lia če­tu­jú. V prí­pa­de náz­na­ku kri­mi­nál­nej ak­ti­vi­ty nás­led­ne upo­zor­ňu­jú po­lí­ciu.

Kon­ver­zá­ciu pou­ží­va­te­ľov kon­tro­lu­je špe­ciál­ny mo­ni­to­ro­va­cí sof­tvér. Ten vy­hľa­dá­va vop­red za­de­fi­no­va­né slo­vá a frá­zy vrá­ta­ne vý­me­ny osob­ných in­for­má­cií ale­bo vul­gár­ne­ho vy­jad­ro­va­nia sa. Sof­tvér sa za­me­ria­va naj­mä na pou­ží­va­te­ľov, kto­rí ne­ma­jú vy­bu­do­va­ný dl­ho­do­bý vzťah, resp. ich ve­ko­vý roz­diel je po­mer­ne veľ­ký. Sof­tvér je do ur­či­te mie­ry aj in­te­li­gent­ný a do­ká­že roz­poz­nať frá­zy, kto­ré bo­li v mi­nu­los­ti zís­ka­né z kon­ver­zá­cií tý­ka­jú­cich sa sexuál­ne­ho ob­ťa­žo­va­nia a pe­do­fí­lie.

V prí­pa­de, že mo­ni­to­ro­va­cí sof­tvér ob­ja­ví nie­čo po­doz­ri­vé, upo­zor­ní za­mes­tnan­ca Fa­ce­boo­ku, kto­rý ce­lý prí­pad pre­šet­rí. Prá­ve sku­toč­nosť, že veľ­ká väč­ši­na kon­ver­zá­cií je spra­cú­va­ná auto­ma­tic­ky a za­mes­tnan­ci pris­tu­pu­jú iba k po­doz­ri­vým in­for­má­ciám, má fun­go­vať ako ar­gu­ment v sú­vis­los­ti s prí­pad­ný­mi ná­miet­ka­mi pro­ti na­ru­šo­va­niu súk­ro­mia. Nie je zná­me, či sa kon­tro­lo­va­né kon­ver­zá­cie uk­la­da­jú ale­bo sa po ne­ja­kom ča­se auto­ma­tic­ky ma­žú.

Zdroj: mas­hab­le.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter