Na internete sa čoskoro objavia exotické domény, akú by ste chceli?

TLD.jpg ICANN vče­ra (13. jú­na) na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii ICANN Re­veal Day in­for­mo­val o tom, ako pos­tu­pu­je za­vá­dzanie no­vých ge­ne­ric­kých do­mén naj­vyš­šej úrov­ne. Or­ga­ni­zá­cia dos­ta­la už 1930 žia­dos­tí, pri­čom jed­na re­gis­trá­cia sto­jí 185 000 USD a mi­ni­mál­ny roč­ný udr­žia­va­cí pop­la­tok je 25 000 USD. O no­vú do­mé­nu po­žia­da­li or­ga­ni­zá­cie zo 60 kra­jín sve­ta. ICANN na prih­láš­kach zís­kal už 350 mi­lió­nov do­lá­rov. Pe­nia­ze sa vraj pou­ži­jú na spra­co­va­nie žia­dos­tí a časť sa od­lo­ží na pok­ry­tie rôz­nych ri­zík a prob­lé­mov, kto­ré mô­žu vznik­núť v sú­vis­los­ti s no­vý­mi TLD.

Roz­lo­že­nie prih­lá­šok pod­ľa re­gió­nov zhŕňa ta­buľ­ka.

Re­gión

Po­čet žia­dos­tí

Se­ver­ná Ame­ri­ka

911

Euró­pa

675

Ázie a Pa­ci­fik

303

Juž­ná a Stred­ná Ame­ri­ka

24

Af­ri­ka

17

(Zdroj: ICANN)

V nas­le­du­jú­cich me­sia­coch bu­dú pra­cov­né sku­pi­ny skú­mať prih­láš­ky a roz­ho­do­vať o pri­de­ľo­va­ní no­vých do­mén. Pred­pok­la­dá sa, že pre veľ­ké množ­stvo prih­lá­šok sa no­vé do­mé­ny spre­vádz­ku­jú pos­tup­ne v dáv­kach po päť­sto ad­re­sách. Pr­vé do­mé­ny bu­dú ak­ti­vo­va­né v pr­vom štvrťro­ku 2013, ak ne­dôj­de v ove­ro­va­cej fá­ze k ne­ča­ka­ným prie­ťa­hom.

A eš­te pre za­ují­ma­vosť nie­koľ­ko prík­la­dov, aké do­mé­ny TLD by sme moh­li oča­ká­vať na inter­ne­te: audio, ba­by, bi­ke, dog, ga­me, ket­chup, lol, lo­ve, mo­da, pho­tos, sexy, vod­ka, wow a pod. Naj­väč­šiu časť však tvo­ria náz­vy fi­riem a ich pro­duk­tov a mies­tne náz­vy. Pou­žiť sa mô­žu aj ná­rod­né abe­ce­dy, 116 no­vo žia­da­ných do­mén je v inej abe­ce­de ako v la­tin­ke (az­bu­ka, arab­či­na, ázij­ské pís­ma). Úpl­ný zoz­nam prih­lá­se­ných do­mén náj­de­te na tej­to ad­re­se.

Má­te ná­pad na dob­rý ná­zov do­mé­ny? Akú by ste chce­li, ak by stá­li rov­na­ko ako bež­né do­mé­ny?

Zdroj: tech­crunch.com
bbc.comOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter