Bude nástupca Facebooku z mobilného sveta?

Ho­ci je Fa­ce­book stá­le naj­ús­peš­nej­šia so­ciál­na sieť, pos­tup­ne za­čí­na nas­tu­po­vať ob­do­bie stag­ná­cie. Vý­sled­ky a pok­les ce­ny ak­cií spo­loč­nos­ti na bur­ze je to­ho dô­ka­zom. Jed­ným z hlav­ných prob­lé­mov je ne­dos­ta­toč­ný zisk z ver­zie pre mo­bil­né za­ria­de­nia.

FB_nastupca_315.jpg

Fa­ce­book sa na­ro­dil v ob­do­bí kla­sic­ké­ho webu a ten pos­tup­ne za­čí­na­jú vy­tlá­čať mo­bil­né za­ria­de­nia. Dá sa tak oča­ká­vať, že je­ho nás­tup­ca „sa na­ro­dí" vo sve­te mo­bil­ných za­ria­de­ní, rov­na­ko ako aj cie­ľo­vá ge­ne­rá­cia pou­ží­va­te­ľov.

Inter­net mo­bil­ných za­ria­de­ní mô­že byť do ur­či­tej mie­ry pod­ce­ňo­va­ný. Prob­lém, s kto­rým sa sna­ží Fa­ce­book bo­jo­vať via­ce­rý­mi spô­sob­mi, sa však ne­tý­ka iba tej­to so­ciál­nej sie­te, ale prak­tic­ky všet­kých exis­tu­jú­cich webo­vých strá­nok. Už dnes pred­sta­vu­je inter­ne­to­vá pre­vádz­ka mo­bil­ných za­ria­de­ní 20% dá­to­vé­ho pre­no­su ce­lé­ho inter­ne­tu a ten­to po­mer bu­de neus­tá­le stú­pať v pros­pech mo­bil­ných za­ria­de­ní. Pod­ľa prog­nóz spo­loč­nos­ti Cis­co sa dá oča­ká­vať, že v ro­ku 2016 bu­de mo­bil­né vi­deo pred­sta­vo­vať 70% cel­ko­vé­ho mo­bil­né­ho dá­to­vé­ho pre­no­su. 

Prob­lé­mom mo­bil­né­ho webu sú však zis­ky pre spo­loč­nos­ti. Ho­ci sa v ro­ku 2012 oča­ká­va cel­ko­vý zisk z rek­la­my na mo­bil­nom webe vo vý­ške 11,6 mi­liar­dy USD, čo je dvoj­ná­so­bok op­ro­ti mi­nu­lé­mu ro­ku, v po­rov­na­ní so zis­kom z rek­la­my z kla­sic­ké­ho webu ide iba o jed­nu štvr­ti­nu. Prob­lé­mom tak os­tá­va sku­toč­nosť, že tren­dom je pre­chá­dzať do mo­bil­né­ho webu, av­šak za­rá­bať v tom­to seg­men­te je veľ­mi ťaž­ké a Fa­ce­book to po­ci­ťu­je zrej­me naj­viac.

Sa­moz­rej­me, nik­to netvr­dí, že prí­chod mo­bil­nej so­ciál­nej sie­te bu­de auto­ma­tic­ky pred­sta­vo­vať ko­niec Fa­ce­boo­ku. Jed­ným so za­ují­ma­vých pro­jek­tov je napr. ap­li­ká­cia Path. Fak­tom však os­tá­va, že po­kiaľ bu­de mať nie­čo nah­ra­diť Fa­ce­book, vznik­ne prav­de­po­dob­ne vo sve­te mo­bil­ných za­ria­de­ní. 

Zdroj: news.cnet.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter