Facebook bol precenený, cena jeho akcií klesla

facebook_akcie.jpg Za veľ­kej po­zor­nos­ti sve­to­vých mé­dií sa mi­nu­lý pia­tok us­ku­toč­nil dl­ho oča­ká­va­ný vstup Fa­ce­boo­ku na bur­zu. Ce­na ak­cií bo­la ur­če­ná na 38 do­lá­rov, čím sa tr­ho­vá hod­no­ta spo­loč­nos­ti vy­špl­ha­la na 105 mi­liárd do­lá­rov. Na sve­te nie je ve­ľa sil­nej­ších tech­no­lo­gic­kých fi­riem. No už po nie­koľ­kých mi­nú­tach sa uká­za­lo, že tá­to ce­na je pri­vy­so­ká a za­ča­la prud­ko kle­sať. Na zá­sah bánk sa sí­ce za­sa zvý­ši­la, ale od pon­del­ka opäť vy­ka­zu­je kle­sa­jú­ci trend. V pon­de­lok sa ak­cie spo­loč­nos­ti pre­dá­va­li za 34 do­lá­rov, v uto­rok to bo­lo už len 31 do­lá­rov, pri­čom tr­ho­vá ka­pi­ta­li­zá­cia bo­la 87 mi­liárd do­lá­rov. Ná­zo­ry na to, kto je zod­po­ved­ný za pre­pad cien ak­cií, sa rôz­nia. Niek­to­rí ana­ly­ti­ci tvr­dia, že Fa­ce­book vy­dal na za­čia­tok pri­ve­ľa ak­cií, iní ob­vi­ňu­jú z ma­ni­pu­lá­cie fi­nan­čné spo­loč­nos­ti . Vče­ra sa ich ce­na opäť tro­chu zvý­ši­la a v zá­ve­re ob­cho­do­va­nia na newyor­skej bur­ze do­siah­la 33 do­lá­rov.

Ťaž­ko usu­dzo­vať o tom, ako sa ce­ny bu­dú vy­ví­jať v ďal­ších dňoch, pri inter­ne­to­vých spo­loč­nos­tiach bez hma­ta­teľ­ných pro­duk­tov je to­tiž ten­den­cia pre­ce­ňo­vať ich hod­no­tu, kto­rá sa od­ví­ja od ich mož­né­ho po­ten­ciá­lu.

Zdroj: dai­ly­mail.co.ukOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter