Spoplatnený Facebook? Prečo nie?

Spoplatnený Facebook_145.jpeg Po­čas mi­nu­lé­ho týž­dňa pred­sta­vil Fa­ce­book no­vú fun­kciu - spop­lat­ne­nie prís­pev­kov pou­ží­va­te­ľov. Jed­not­liv­ci si ta­kým­to spô­so­bom mô­žu zvý­šiť do­sah da­né­ho prís­pev­ku. V bež­ných prí­pa­doch si to­tiž no­vý sta­tus ale­bo iný post všim­ne v prie­me­re iba 12 % va­šich pria­te­ľov. Tá­to fun­kcia však mô­že pred­sta­vo­vať za­čia­tok spop­lat­ne­nia Fa­ce­boo­ku aj pre pou­ží­va­te­ľov.

Je zrej­mé, že Fa­ce­book si uve­do­mu­je svoj rek­lam­ný po­ten­ciál. Spo­loč­nos­ti ke­dy­si ku­po­va­li iba rek­lam­ný pries­tor, nes­kôr pri­bud­la mož­nosť pla­te­ných prís­pev­kov pria­mo na nás­ten­ke. Ich sta­tu­sy to­tiž vi­dí v prie­me­re iba 16 % fa­nú­ši­kov. Po­dob­ný prí­pad sa te­raz opa­ku­je, ale na­mies­to spo­loč­nos­tí sú zá­kaz­ník­mi jed­not­liv­ci. Ho­ci Mark Zuc­ker­berg neus­tá­le tvr­dí, že Fa­ce­book bol navr­hnu­tý, aby bol bez­plat­ný, sna­ha o us­ta­vič­né ge­ne­ro­va­nie vy­šších zis­kov je lo­gic­ká.

Pré­mio­vé vlas­tnos­ti, ako je lep­ší do­sah prís­pev­ku pou­ží­va­te­ľa, tak pred­sta­vu­jú za­ují­ma­vú voľ­bu, ako os­lo­viť no­vý druh zá­kaz­ní­kov. Ho­ci je to mož­no zby­toč­né, náj­de sa dos­ta­tok pou­ží­va­te­ľov, kto­rí za­pla­tia 1 €, aby ich sta­tus vi­de­lo čo naj­viac pria­te­ľov. Na dru­hej stra­ne je lo­gic­ké, že pou­ží­va­te­lia nes­tí­ha­jú sle­do­vať, čo sa oko­lo nich de­je. V rám­ci Fa­ce­boo­ku je jed­no­du­cho ge­ne­ro­va­ných pri­ve­ľa prís­pev­kov - či už v rám­ci rek­lam­ných strá­nok, ale­bo pria­teľ­mi.

Ce­lú si­tuáciu eš­te pod­čiar­ku­je prá­vo Fa­ce­boo­ku na zme­nu pra­vi­diel súk­ro­mia, pre­to­že pou­ží­va­te­lia so­ciál­nej sie­te nie sú pla­tia­ci zá­kaz­ní­ci. Po­kiaľ by však Fa­ce­book za­vie­dol pré­mio­vé fun­kcie (nej­de te­raz iba o spop­lat­ne­nie prís­pev­kov, ale o roz­sia­hlej­ší ba­lík), moh­li by z to­ho pro­fi­to­vať obe stra­ny. Použí­va­te­lia by moh­li dos­tať väč­ší kom­fort a lep­šiu sta­ros­tli­vosť a Fa­ce­book by mal pot­reb­né zis­ky. Sa­moz­rej­me, neš­lo by o po­vin­né spop­lat­ne­nie pre kaž­dé­ho, ale o vo­li­teľ­nú služ­bu. Je však prav­de­po­dob­né, že aj na­priek to­mu by sa ten­to krok v ko­mu­ni­te pou­ží­va­te­ľov stre­tol s veľ­kou ne­vô­ľou.

Bo­li by ste ochot­ní pla­tiť za Fa­ce­book? Za akých pod­mie­nok?

Hla­suj­te v na­šej an­ke­te, prí­pad­ne vy­jad­ri­te sa v na­šej dis­ku­sii.

Zdroj: news.cnet.comOhodnoťte článok:
 
 
 

Anketa

Boli by ste ochotní platiť za Facebook?


Áno
   6 %
 
Nie
   94 %
 
Spolu hlasovalo: 148

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter